Матей

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Исус призовава първите си ученици

От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.
И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.
И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.
И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
И като отмина от там, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Иоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея; и ги повика.
И те на часа оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус поучава хората

А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:
Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус излекува прокажен човек

А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества.
И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди очистен. И на часа му се очисти проказата.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус укротява буря

И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир Него.
И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше.
Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! загиваме!
А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните {Гръцки: Морето.}, и настана голяма тишина.
А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус излекува парализиран човек

Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.
И той стана и отиде у дома си.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус излекува още хора

И когато Исус си отиваше оттам, подир Него вървяха двама слепи, които викаха, казвайки: Смили се за нас, Сине Давидов!
И като влезе в къщи, слепите се приближиха до Него; и Исус им каза: Вярвате ли че мога да сторя това? Казват Му: Вярваме, Господи.
Тогава Той се допря до очите им, и рече: Нека ви бъде според вярата ви.
И очите им се отвориха. А Исус им заръча строго, като каза: Внимавайте никой да не знае това.
А те, като излязоха разгласиха славата Му по цялата оная страна.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус изпраща апостолите си да проповядват

И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат;
Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;
Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.
Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки: Не пътувайте към езичниците, и в самарянски град не влизайте;
но по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом.
И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи.
Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.

Преглед на картините
Прочетете тази частЕпизоди на книгата

Copyright © 2019 Jesus World Wide организации с нестопанска цел