Матей

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Една жена прави нещо специално

А когато Исус беше във Витания, в къщата на прокажения Симон,
приближи се до Него една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата Му, като бе седнал на трапезата.
А учениците, като видяха това, възнегодуваха, казвайки: Защо се прахоса това?
Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите.
Но Исус като позна това, рече им: Защо досаждате на жената? понеже тя извърши добро дело на Мене.
Защото сиромасите всякога се намират между вас, но Аз не всякога се намирам.
Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми стори го за да Ме приготви за погребение.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Господната вечеря

И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.
Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички!
Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.
Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус се моли сам

Тогава Исус идва с тях на едно място наречено Гетсимания; и казва на учениците Си: Седете тука, докле отида там да се помоля.
И като взе със Себе Си Петра и двамата Заведееви сина, захвана да скърби и да тъгува.
Тогава им казва: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мене.
И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се молеше, казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.
Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра: Как! не можахте ли ни един час да бдите с Мене?
Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.
Пак отиде втори път и се моли, думайки: Отче Мой, ако не е възможно да Ме отмине това, без да го пия, нека бъде Твоята воля.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус е арестуван

И когато Той говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него голямо множество, с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини.
А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го.
И веднага се приближи до Исуса и рече: Здравей, Учителю! и Го целува.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Петър се отрича от Исус

А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса галилеянина.
А той се отрече пред всички, казвайки: Не разбирам що говориш.
И когато излезе в преддверието, видя го друга слугиня, и каза на тия, които бяха там: И тоя беше с Исуса Назарянина.
И Петър пак се отрече с клетва: Не познавам човека.
След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и рекоха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава.
Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И на часа петелът изпя.
И спомни си Петър думата на Исуса, Който беше рекъл: Преди да изпее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене. И той излезе вън и плака горко.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус Христос в съда

А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса, да Го умъртвят.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Пилат разпитва Исус

Пилат им казва: Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: Да бъде разпнат.
А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: Да бъде разпнат.
И тъй Пилат като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте.
И целият народ в отговор рече: Кръвта Му да бъде на нас и на чадата ни.

Преглед на картините
Прочетете тази част


Епизоди на книгата

Copyright © 2020 Jesus World Wide организации с нестопанска цел