Матей

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Войниците на Пилат издевателстват над Исус

И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие.
И седяха да Го пазят там.
И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Тоя е Исус, Юдейският Цар.
Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво.
А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и думаха:
Ти, Който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако си Божий Син, слез от кръста.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус е разпънат на кръст

Със същия укор Му се присмиваха и разпнатите с Него разбойници.
А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час.
А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия.
И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет, и като я надяна на тръст, даде Му да пие.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус умира

А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.
И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,
гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени,

Преглед на картините
Прочетете тази част

Погребението на Исус

Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея, и Му служеха;
между които бяха Мария Магдалина, и Мария майка на Якова и на Иосия, и майката на Заведеевите синове.
И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Иосиф, който също беше се учил при Исуса.
Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде.
Иосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащаница,
и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си.
А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Възкресението на Исус

А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.
Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг.
И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.
А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.
Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.
Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус говори на учениците си

А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.
И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Преглед на картините
Прочетете тази частЕпизоди на книгата

Copyright © 2019 Jesus World Wide организации с нестопанска цел