Марко

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Идването на Исус

Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;
както е писано в книгата на пророк Исаия: - "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;
Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".
Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.
И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Кръщението на Исус

През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.
И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус призовава първите си ученици

А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.
И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.
И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус излекува парализиран човек

Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха;
И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на къщата, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.
А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус призовава Левий

Като минаваше видя Левия Алфеев седящ в бирничеството, и каза му: Върви след Мене. И той стана и отиде след Него.
И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му, насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и отиваха подир Него.
Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?
А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние).

Преглед на картините
Прочетете тази част

Много хора тръгват след Исус

Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде изподир.
И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Иордан; и от местата около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.
И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия, поради народа, за да Го не притискат.
Защото беше изцелил мнозина, така, че онези, които страдаха от язви натискаха Го, за да се допрат до Него.
И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус избира своите дванадесет апостола

След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него,
И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,
и да имат власт да изгонват бесове.
Определи: Симона, на когото даде името Петър;
и Якова Заведеев и Якововия брат Иоан, на които даде и името Воанергес, сиреч, синове на гърма,
и Андрея и Филипа, Вартоломея и Матея, Тома и Якова Алфеев, Тадея и Симона Зилот,
и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Преглед на картините
Прочетете тази частЕпизоди на книгата

Copyright © 2019 Jesus World Wide организации с нестопанска цел