Марко

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Исус излекува сляп човек във Витсаида

Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него.
И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?
И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам неща като дървета, които ходят.
После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус с Моисей и Илия

И след шест дни Исус взема Петра, Якова и Иоана, и завежда само тях на една висока планина насаме; и преобрази се пред тях.
Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой белач на земята не може така да избели.
И яви им се Илия с Моисея, които разговаряха с Исуса.
А Петър проговори, казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука; и нека направим три шатри, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия;
защото не знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се плашат много.
И яви се облак и ги засени; и глас дойде из облака, който каза: Този е Моят възлюблен Син; Него слушайте.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус благославя децата

Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха,
Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.
Прегърна ги и ги благослови като положи ръцете Си на тях.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Богат човек отказва да последва Исус

И когато излизаше на път, някой се затече и коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да сторя за да наследя вечен живот?
А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.
Знаеш заповедите: "Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си".
А той Му рече: Учителю, всичко това съм опазил от младостта си.
А Исус, като го погледна, възлюби го, и му рече: Едно ти не достига; иди продай все що имаш и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и дойди и Ме следвай.
Но лицето му посърна от тая дума и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство!

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус влиза в Ерусалим като цар

И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и казва им:
Идете в селото, което е на среща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е още възсядал; отвържете го и го докарайте.
И ако някой ви рече: Защо правите това? Кажете: На Господа трябва; и веднага ще го прати тук.
И тъй, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и отвързват го.
И някои от стоящите там им казаха: Какво правите та отвързвате ослето?
А те им казаха, както бе заръчал Исус; и оставиха ги.
И докарват ослето при Исуса, и намятат на него дрехите си; и Той го възседна.
И мнозина напостлаха дрехите си по пътя, а други - клони, като ги сечаха от нивите.
И тия, които вървяха отпред и тия, които идеха изподире, викаха: Осанна! благословен, който иде в Господното име!
Благословено градущето царство на баща ни Давида [което иде в Господното име]; осанна във висините.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус отива в храма

И дойдоха в Ерусалим; Исус като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха, и ония, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на ония, които продаваха гълъбите.
И не позволяваше да пренесе някой какъвто и да било съд през храма.
И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано, "Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи"? а вие го направихте "разбойнически вертеп".

Преглед на картините
Прочетете тази част

Една жена прави нещо специално

И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в къщата на Симона прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му.
А имаше някои, които, негодуващи, думаха помежду си: Защо така се прахоса мирото?
Защото това миро можеше да се продаде за повече от триста пеняза, и сумата да се раздаде на сиромасите. И роптаеха против нея.
Но Исус рече: Оставете я; защо й досаждате? тя извърши добро дело на Мене.
Защото сиромасите всякога се намират между вас, и когато щете можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас.
Тя извърши това, което можеше; предвари да помаже тялото Ми за погребение.
Истина ви казвам: Гдето и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя стори.

Преглед на картините
Прочетете тази частЕпизоди на книгата

Copyright © 2019 Jesus World Wide организации с нестопанска цел