Марко

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Господната вечеря

И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им, и рече: Вземете, [яжте]; това е Моето тяло.
Взе и чашата, благослови, и даде им; и те всички пиха от нея.
И рече им: Това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за мнозина.
Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус се моли сам

Дохождат на едно място наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Седете тука докле се помоля.
И взе със Себе Си Петра, Якова и Иоана, и захвана да се ужасява и да тъгува.
И казва им: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тука и бдете.
И като отиде малко напред, падна на земята; и молеше се ако е възможно, да Го отмине тоя час, казвайки:
Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус е арестуван

И веднага, докато Той говореше, дохожда Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините.
А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво.
И когато дойде, веднага се приближи до Него и каза: Учителю! и целуваше Го.
И те туриха ръце на Него и Го хванаха.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус пред юдейските водачи

И заведоха Исус при първосвещеника, при когото се събират и всичките главни свещеници, и старейшините, и книжниците.
А Петър Го беше следвал издалеч до вътре в двора на първосвещеника, и седеше заедно със служителите и грееше се на пламъка.
И главните свещеници и целият синедрион търсеха свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят, но не намериха.
Защото мнозина лъжесвидетелствуваха против Него, но свидетелствата им не бяха съгласни.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Петър се отрича от Исус

И когато Петър беше долу на двора, дохожда една от слугините на първосвещеника;
и като видя Петра че се грее, взря се в него и каза: И ти беше с Назарянина, с Исуса.
А той се отрече, казвайки: Нито зная, нито разбирам що говориш. И излезе вън на преддверието и петелът изпя.
Но слугинята го видя и пак почна да казва на стоящите там: Тоя е от тях.
А той пак се отрече. След малко, стоящите там пак казаха на Петра: Наистина от тях си, защото си галилеянин, [и говорът ти съответствува].
А той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Този човек за Когото говорите.
И на часа петелът изпя втори път. И Петър си спомни думата, която Исус му беше рекъл: Преди да пее петелът дваж, три пъти ще се отречеш от Мене. И като размисли за това, заплака.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Пилат разпитва Исус

Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да правя с Този, Когото наричате Юдейски цар?
А те пак изкрещяха: Разпни Го!
А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: Разпни Го!
Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Войниците на Пилат издевателстват над Исус

И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина.
И облякоха Му морава мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата Му.
И почнаха да Го поздравяват със: Здравей, Царю Юдейски!
И удряха Го по главата с тръст, заплюваха Го, и коленичейки кланяха Му се.
И след като Му се поругаха, съблякоха Му моравата мантия и Го облякоха в Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го разпнат.

Преглед на картините
Прочетете тази частЕпизоди на книгата

Copyright © 2019 Jesus World Wide организации с нестопанска цел