Марко

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Исус е разпънат на кръст

И завеждат Исуса на мястото Голгота, което значи лобно място.
И подаваха Му вино смесено със смирна, но Той не прие.
И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.
А беше третият час, когато Го разпнаха.
А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар.
И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно Му и един отляво Му.
[И се изпълни писанието, което казва: "И с беззаконните се числи"].
И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш,
спаси Себе Си и слез от кръста.
Подобно и главните свещеници с книжниците Го ругаеха по между си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!
Христос Израилевият цар нека слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го ругаеха.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус умира

А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, трая до деветия час.
И на деветия час Исус извика със силен глас: \"Елои, Елои Лама Савахтани"?\ което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.
И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.
А Исус като издаде силен глас, издъхна.
И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.
А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Погребението на Исус

дойде Иосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.
А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв.
И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа.
И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.
А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Възкресението на Исус

А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат.
И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето.
И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям, {последните четири думи са преместени от края на 4-ия стих.}
А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.
И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха.
А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха.
Но идете, кажете на учениците Му и на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза.

Преглед на картините
Прочетете тази частЕпизоди на книгата

Copyright © 2018 Jesus World Wide организации с нестопанска цел