Лука

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Исус излекува сляп човек

А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси.
И като чу, че минава народ, попита какво е това.
И казаха му, че Исус Назарянинът минава.
Тогава той извика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене!
А тия, които вървяха отпред го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене!
И тъй, Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И като се приближи попита го:
Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи да прогледам.
Исус му рече: Прогледай; твоята вяра те изцели.
И той веднага прогледа, и тръгна веднага след Него, като славеше Бога. И всичките люде, като видяха това въздадоха хвала на Бога.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус казва на апостолите да се молят

И излезе да отиде по обичая Си на Елеонския хълм; подир Него отидоха и учениците.
И като се намери на мястото, рече им: Молете се да не паднете в изкушение.
И Той се отдели от тях колкото един хвърлей камък, и, като коленичи, молеше се, думайки:
Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде.
И яви Му се ангел от небето и Го укрепяваше.
И като беше на мъка, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Петър се отрича от Исус

И като Го хванаха, заведоха Го, и въведоха Го в къщата на първосвещеника. А Петър вървеше подире издалеч.
И когато бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седна между тях.
И една слугиня, като го видя седнал до пламъка, вгледа се в него и рече: И тоя беше с Него.
А той се отрече, казвайки: Жено, не Го познавам.
След малко друг го видя и рече: И ти си от тях. Но Петър рече: Човече, не съм.
И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: Наистина и той беше с Него; защото е галилеянин.
А Петър рече: Човече, не зная що казваш. И на часа, докато още говореше, един петел изпя.
И Господ се обърна та погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: Преди да пропее петелът днес, ти три пъти ще се отречеш от Мене.
И излезе вън та плака горко.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Пилат разпитва Исус

Тогава цялото множество техни хора стана и Го заведе при Пилата.
И почнаха да Го обвиняват, казвайки: Намерихме този, че развращава народа ни, забранява да се дава данък на Кесаря, и казва за Себе Си, че е Христос Цар.
А Пилат Го попита, думайки: Ти ли си Юдейският цар? А Той в отговор му каза: Ти право казваш.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус е осъден на смърт

Но те всички едногласно изкрещяха, казвайки: Махни Този и пусни ни Варава.
(който, за някаква размирица, станала в града, и за убийство, бе хвърлен в тъмница).
И Пилат пак им извика, като желаеше да пусне Исуса.
А те крещяха, казвайки: Разпни Го! разпни Го!
А той трети път им каза: Че какво зло е сторил Той? Аз не намирам в Него нищо за което да заслужава смърт; и тъй, като Го накажа, ще Го пусна.
Но те настояваха със силни гласове, искайки да бъде разпнат; и техните гласове надделяха.
И Пилат реши да изпълни искането им:
пусна онзи, когото искаха, който за размирица и убийство бе хвърлен в тъмница; а Исус предаде на волята им.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус е разпънат на кръст

И с него караха и други двама които бяха злодейци, за да ги погубят.
И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво.
А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.
И людете стояха та гледаха. Още и началниците Го ругаеха, казвайки: Други е избавил; нека избави Себе Си, ако Този е Божият Христос, Неговият Избраник.
Тоже и войниците Му се подиграваха, като се приближаваха и Му поднасяха оцет, и казваха:
Ако си Юдейският Цар, избави Себе Си.
А над Него имаше и надпис: Тоя е Юдейският Цар.
И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас!
А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение?
И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо.
И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.
А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус умира

А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час,
като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата.
И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна.
И стотникът като видя станалото, прослави Бога, като каза: Наистина Този човек бе праведен.
А всичките множества, надошли на това зрелище, като виждаха какво стана, връщаха се биещи се в гърди.

Преглед на картините
Прочетете тази частCopyright © 2019 Jesus World Wide организации с нестопанска цел