Йоан

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Свидетелството на Йоан Кръстител

И ето, свидетелството, което Иоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?
Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.
И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.
На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?
Той рече: Аз съм "глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа", както рече пророк Исаия.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус – Божието Агне

На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.
И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.
И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.
И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.
И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Първите ученици на Исус

Единият от двамата, които чуха от Иоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.
Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).
Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър {Значи: Канара.}).
На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.
А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра.
Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за Когото писаха пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет.
Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.
Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина.
Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.
Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар.
Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.
И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Сватбата в Кана

На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там.
И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат.
А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл.
Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.
А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери.
Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.
Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус в храма

И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим.
И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари;
и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им;
и на тия, които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус и Никодим

Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.
Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре {Или: Изново.}, не може да види Божието царство.
Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус говори с жена от Самария

Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва й Исус: Дай Ми да пия.
(Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна).
Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните).
Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива {Текуща.} вода?
Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода?
Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му?
Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее;
а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.

Преглед на картините
Прочетете тази частCopyright © 2020 Jesus World Wide организации с нестопанска цел