Lukáš

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Nic není nemožné

V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét,
Ku panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria.
I všed k ní anděl, dí: Zdráva milosti došlá, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami.
Ona pak uzřevši ho, zarmoutila se nad řečí jeho, a myslila, jaké by to bylo pozdravení.
I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.
A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš.
Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho.
A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a království jeho nebude konce.
I řekla Maria k andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám?
A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Janovo narození

Alžbětě pak naplnil se čas, aby porodila; i porodila syna.
A uslyšeli sousedé a přátelé její, že Hospodin veliké učinil s ní milosrdenství své, i radovali se spolu s ní.
Stalo se pak v den osmý, přišli obřezovati dítěte, a nazývali jej jménem otce jeho Zachariášem.
Ale odpověděvši matka jeho, řekla: Nikoli, ale slouti bude Jan.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Mládež Jana Křtitele

Dítě pak rostlo a posilovalo se v duchu, a bylo na poušti až do dne zjevení svého lidu Izraelskému.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Klanění pastýřů

A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem.
A aj, anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou.
Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu.
Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově.
A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, a ležící v jeslech.
A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:
Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Zasvěcení v chrámu

A když se naplnilo dní osm, aby obřezáno bylo dítě, nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž bylo nazváno od anděla, prve než se v životě počalo.
A když se naplnili dnové očišťování Marie podle Zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili přede Pánem,
(Jakož psáno jest v Zákoně Páně, že každý pacholík, otvíraje život, svatý Pánu slouti bude,)
A aby dali obět, jakož povědíno jest v Zákoně Páně, dvě hrdličky anebo dvé holoubátek.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Svatá rodina

Otec pak a matka jeho divili se těm věcem, kteréž praveny byly o něm.
I požehnal jim Simeon, a řekl k Mariji, matce jeho: Aj, položen jest tento ku pádu a ku povstání mnohým v Izraeli, a na znamení, kterémužto bude odpíráno,

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Mládež Ježíše Krista

Dítě pak rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží byla v něm.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchodCopyright © 2019 Sdružení Jesus World Wide