Lukáš

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Hojení slepý

I stalo se, když se přibližoval k Jericho, slepý jeden seděl podle cesty, žebře.
A slyšev zástup pomíjející, otázal se, co by to bylo?
I oznámili jemu, že Ježíš Nazaretský tudy jde.
I zvolal, řka: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!
A ti, kteříž napřed šli, přimlouvali mu, aby mlčal. Ale on mnohem více volal: Synu Davidův, smiluj se nade mnou!
Tedy zastaviv se Ježíš, rozkázal ho k sobě přivésti. A když se přibližoval, otázal se ho,
Řka: Co chceš, ať tobě učiním? On pak dí: Pane, ať vidím.
A Ježíš řekl jemu: Prohlédni. Víra tvá tě uzdravila.
A ihned prohlédl, a šel za ním, velebě Boha. A všecken lid viděv to, vzdal chválu Bohu.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíšova modlitba na hoře Olivetské

A vyšed podle obyčeje svého, šel na horu Olivovou, a šli za ním i učedlníci jeho.
A když přišel na místo, řekl jim: Modlte se, abyste nevešli v pokušení.
A sám vzdáliv se od nich, jako by mohl kamenem dohoditi, a poklek na kolena, modlil se,
Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se.
I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho.
A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Neznám ho

A oni javše jej, vedli ho, a uvedli do domu nejvyššího kněze. Petr pak šel za ním zdaleka.
A když zanítili oheň uprostřed síně a posadili se vůkol, sedl Petr mezi ně.
A uzřevši ho jedna děvečka, an sedí u ohně, a pilně naň pohleděvši, řekla: I tento byl s ním.
A on zapřel ho, řka: Ženo, neznám ho.
A po malé chvíli jiný, vida jej, řekl: I ty z nich jsi. Petr pak řekl: Ó člověče, nejsem.
A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval, řka: V pravdě i tento s ním byl, neb i Galilejský jest.
I řekl Petr: Člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout zazpíval.
I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.
I vyšed ven Petr, plakal hořce.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Před Pilátem

Tehdy povstavši všecko to množství jich, vedli jej ku Pilátovi.
A počali naň žalovati, řkouce: Tohoto jsme nalezli, an převrací lid, a brání daně dávati císaři, pravě se býti Kristem králem.
Pilát pak otázal se ho, řka: Ty-li jsi král Židovský? A on odpověděv, řekl jemu: Ty pravíš.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíš odsouzen k smrti

Protož zkřikli spolu všecko množství, řkouce: Zahlaď tohoto, a propusť nám Barabbáše.
Kterýž byl pro svádu nějakou v městě učiněnou a pro vraždu vsazen do žaláře.
Tedy Pilát opět mluvil k nim, chtěje propustiti Ježíše.
A oni vždy volali, řkouce: Ukřižuj ho, ukřižuj!
A on po třetí řekl k nim: Což jest pak zlého učinil tento? Jáť žádné příčiny smrti nenalézám na něm. Protož potresce ho, propustím.
Oni pak předce dotírali na něj křikem velikým, žádajíce, aby byl ukřižován. A rozmáhali se hlasové jejich a předních kněží.
Pilát pak přisoudil, aby se naplnila žádost jejich.
I propustil jim toho, kterýž pro bouřku a vraždu vsazen byl do žaláře, za něhož prosili, ale Ježíše vydal k vůli jejich.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Cesta k popravišti

Vedeni pak byli s ním i jiní dva zločinci, aby spolu s ním byli ukřižováni.
A když přišli na místo, kteréž slove popravištné, tu jej ukřižovali, i ty zločince, jednoho na pravici, druhého pak na levici.
Tedy Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. A rozdělivše roucho jeho, metali o ně los.
I stál lid, dívaje se. A posmívali se jemu knížata s nimi, řkouce: Jinýmť jest spomáhal, nechať nyní pomůže sám sobě, jestliže on jest Kristus, ten Boží zvolený.
Posmívali se také jemu žoldnéři, přistupujíce a octa podávajíce jemu,
A řkouce: Jsi-li ty ten král Židovský, spomoziž sám sobě.
A byl také i nápis napsaný nad ním, literami Řeckými a Latinskými a Židovskými: Tento jest král Židovský.
Jeden pak z těch zločinců, kteříž s ním viseli, rouhal se jemu, řka: Jsi-li ty Kristus, spomoziž sobě i nám.
A odpověděv druhý, trestal ho, řka: Ty se ani Boha nebojíš, ješto jsi v témž odsouzení?
Myť zajisté spravedlivě trpíme, nebo hodnou pomstu za skutky naše béřeme, ale tento nic zlého neučinil.
I dí Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.
I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíšova smrt

A bylo okolo hodiny šesté. I stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté.
I zatmělo se slunce, a opona chrámová roztrhla se na poly.
A zvolav Ježíš hlasem velikým, řekl: Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. A to pověděv, umřel.
A vida centurio, co se stalo, velebil Boha, řka: Jistě člověk tento spravedlivý byl.
A všickni zástupové, přítomní tomu divadlu, hledíce na to, co se dálo, tepouce prsy své, navracovali se.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod



Copyright © 2019 Sdružení Jesus World Wide