Marek

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Hlas volajícího

Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího;
Jakož psáno jest v Prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.
Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.
Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
I vycházeli k němu ze vší krajiny Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své.
Byl pak Jan odín srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a jídal kobylky a med lesní.
A kázal, řka: Za mnou jde silnější mne, kteréhožto nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho.
Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Křest Ježíše

I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest v Jordáně od Jana.
A hned vystoupě z vody, uzřel nebesa otevřená a Ducha jakožto holubici, sstupujícího na něj.
A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Volání z prvních učedníků

A chodě podle moře Galilejského, uzřel Šimona a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři byli.
I řekl jim Ježíš: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
A oni hned opustivše síti své, šli za ním.
A pošed odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho, kteříž také byli na lodí tvrdíce síti své;
A hned povolal jich. A oni opustivše otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za ním.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Hojení ochrnutému

Tedy přijdou k němu někteří, nesouce šlakem poraženého, kterýžto ode čtyř nesen byl.
A když k němu nemohli pro zástupy, loupali střechu, kdež byl Ježíš, a probořivše půdu, spustili po provazích dolů ložce, na němž ležel šlakem poražený.
A vida Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Večeře v Levi, le collecteur des taxes

A pomíjeje Ježíš, uzřel Léví syna Alfeova, sedícího na cle. I dí jemu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.
I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, že i publikáni mnozí a hříšníci seděli spolu s Ježíšem a s učedlníky jeho; neb mnoho jich bylo, a šlo za ním.
Zákoníci pak a farizeové vidouce, že jedl s publikány a s hříšníky, řekli učedlníkům jeho: Což jest toho, že s publikány a hříšníky jí a pije Mistr váš?
To uslyšav Ježíš, dí jim: Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišelť jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Boží Syn

Ježíš pak s učedlníky svými poodšel k moři, a veliké množství od Galilee šlo za ním, i z Judstva,
I od Jeruzaléma, i od Idumee, i z Zajordání; i ti, kteříž byli okolo Týru a Sidonu, množství veliké, slyšíce, kteraké věci činí, přišli k němu.
I rozkázal učedlníkům svým, aby lodičku ustavičně nahotově měli, pro zástup, aby ho tak netiskli.
Nebo mnohé uzdravoval, takže naň padali, aby se ho dotýkali, kteřížkoli měli jaké neduhy.
A duchové nečistí, jakž ho zazřeli, padali před ním a křičeli, řkouce: Ty jsi Syn Boží.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Dvanáct apoštolů

I vstoupil na horu, a povolal k sobě těch, kterýchž se jemu vidělo; i přišli k němu.
I ustanovil jich dvanácte, aby s ním byli, aby je poslal kázati,
A aby měli moc uzdravovati nemoci a vymítati ďábelství:
A nejprve Šimona, jemuž dal jméno Petr,
A Jakuba Zebedeova, a Jana bratra Jakubova, (a dal jim jméno Boanerges, to jest synové hromovi,)
A Ondřeje, a Filipa, a Bartoloměje, a Matouše, a Tomáše, a Jakuba Alfeova, a Taddea, a Šimona Kananejského,
A Jidáše Iškariotského, kterýž i zradil jej. I šli s ním domů.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchodCopyright © 2019 Sdružení Jesus World Wide