Marek

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Podobenství o rozsévači

Slyšte. Aj, vyšel rozsevač, aby rozsíval.
I stalo se v tom rozsívání, že jedno padlo podle cesty, a přiletělo ptactvo nebeské, i szobali je.
A jiné padlo na místo skalnaté, kdežto nemělo mnoho země, a hned vzešlo; neb nemělo hlubokosti země.
A když vyšlo slunce, uvadlo, a protože nemělo kořene, uschlo.
A jiné padlo mezi trní; i zrostlo trní, a udusilo je. I nevydalo užitku.
Jiné pak padlo v zemi dobrou, a dalo užitek vzhůru vstupující a rostoucí; přineslo zajisté jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné pak stý.
I pravil jim: Kdo má uši k slyšení, slyš.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíš uklidňuje bouři

I řekl jim v ten den, když již bylo večer: Plavme se na druhou stranu.
A nechavše zástupu, pojali jej, tak jakž byl na lodičce. Ale i jiné lodičky byly s ním.
Tedy stala se bouře veliká od větru, až se vlny na lodí valily, takže se již naplňovala lodí.
A on zzadu na lodí spal na podušce. I zbudili jej, a řekli jemu: Mistře, což pak nic nedbáš, že hyneme?
I probudiv se, přimluvil větru a řekl moři: Umlkni a upokoj se. I přestal vítr, a stalo se utišení veliké.
I řekl jim: Proč se tak bojíte? Což ještě nemáte víry?
I báli se bázní velikou, a pravili jeden k druhému: Hle kdo jest tento, že i vítr i moře poslouchají jeho?

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíš uzdravil žena trpí ztrátou krve

(Tedy žena jedna, kteráž tok krve měla dvanácte let,
A mnoho byla trápena od mnohých lékařů, a vynaložila všecken statek svůj, a nic jí bylo neprospělo, ale vždy se hůře měla,
Uslyšavši o Ježíšovi, přišla v zástupu pozadu, a dotkla se roucha jeho.
Neb řekla byla: Dotknu-li se jen roucha jeho, uzdravena budu.
A hned přestal jest krvotok její, a pocítila na těle, že by uzdravena byla od neduhu svého.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Vzkříšení dcery Jairovy

A když on ještě mluvil, přišli někteří z domu knížete školy, řkouce: Dcera tvá umřela, proč již zaměstknáváš Mistra?
Ježíš pak, hned jakž uslyšel to, což oni mluvili, řekl knížeti školy: Neboj se, toliko věř.
I nedal žádnému za sebou jíti, jediné Petrovi, Jakubovi a Janovi, bratru Jakubovu.
I přišel do domu knížete školy, a viděl tam hluk, ano plačí a kvílí velmi.
I všed tam, řekl jim: Co se bouříte a plačete? Neumřelať jest děvečka, ale spí.
I posmívali se jemu. On pak vyhnav všecky, pojal toliko otce a matku děvečky, a ty, kteříž s ním byli, i všel tam, kdež děvečka ležela.
A vzav ruku děvečky, řekl jí: Talitha kumi, jenž se vykládá: Děvečko, (toběť pravím,) vstaň.
A hned vstala děvečka, a chodila; nebo byla ve dvanácti letech. I zděsili se divením převelikým.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Prorok beze cti

A když bylo v sobotu, počal učiti v škole, a mnozí slyšíce, divili se, řkouce: Odkud tento má tyto věci? A jaká jest to moudrost, kteráž jest jemu dána, že i takové moci dějí se skrze ruce jeho?

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Svátek Heroda

A když přišel den příhodný, že Herodes, pamatuje den svého narození, učinil večeři knížatům svým a hejtmanům a předním mužům z Galilee,

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Smrt Jana Křtitele

A dcera té Herodiady tam vešla a tancovala, zalíbilo se Herodesovi i spoluhodovníkům, i řekl král děvečce: Pros mne, zač chceš, a dámť.
I přisáhl jí: Že začkoli prositi budeš, dám tobě, by pak bylo až do polovice království mého.
Ona pak vyšedši, řekla mateři své: Zač budu prositi? A ona řekla: Za hlavu Jana Křtitele.
A všedši hned s chvátáním k králi, prosila ho, řkuci: Chci, abys mi dal hned na míse hlavu Jana Křtitele.
Král pak zarmoutiv se velmi, pro přísahu a pro spoluhodovníky nechtěl jí oslyšeti.
I poslav hned kata, rozkázal přinésti hlavu Janovu.
A on odšed, sťal jej v žaláři, a přinesl hlavu jeho na míse, a dal ji děvečce, a děvečka dala mateři své.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchodCopyright © 2019 Sdružení Jesus World Wide