Marek

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Poslední večeře

A když oni jedli, vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv, lámal a dával jim, řka: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.
A vzav kalich, a díky učiniv, dal jim. A pili z něho všickni.
I řekl jim: To jest krev má nového Zákona, kteráž se za mnohé vylévá.
Amen pravím vám, žeť již více nebudu píti z plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu nový v království Božím.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Gethsemane

I přišli na místo, kterémuž jméno Getsemany. Tedy řekl učedlníkům svým: Seďtež tuto, ažť se pomodlím.
A pojav s sebou Petra a Jakuba a Jana, počal se lekati a velmi teskliv býti.
I dí jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. Počekejtež tuto a bděte.
A poodšed maličko, padl na zemi a modlil se, aby, bylo-li by možné, odešla od něho hodina ta.
I řekl: Abba, Otče, všecko jest možné tobě. Přenes kalich tento ode mne, ale však ne, což já chci, ale co ty.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Zatčení Ježíše

A hned, když on ještě mluvil, přišel Jidáš, jenž byl jeden ze dvanácti, a s ním zástup veliký s meči a s kyjmi, poslaných od předních kněží a od zákoníků a starších.
Zrádce pak byl jim dal znamení, řka: Kteréhožkoli políbím, tenť jest, jmětež ho a veďte opatrně.
A přišed, hned přistoupiv k němu, řekl: Mistře, Mistře, a políbil ho.
Tedy oni vztáhli naň ruce své a jali jej.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Před Veleradou

I přivedli Ježíše k nejvyššímu knězi, a sešli se k němu všickni přední kněží i starší i zákoníci.
Petr pak šel za ním zdaleka až na dvůr nejvyššího kněze; i seděl s služebníky, zhřívaje se u ohně.
Ale nejvyšší kněz i všecka ta rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby jej na smrt vydali, avšak nenalezli.
Nebo ač mnozí křivé svědectví mluvili proti němu, ale svědectví jejich nebyla jednostejná.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Neznám ho

A když byl Petr v síni dole, přišla jedna z děveček nejvyššího kněze.
A uzřevši Petra, an se ohřívá, a popatřivši naň, dí: I ty s Ježíšem Nazaretským byl jsi.
Ale on zapřel, řka: Aniž vím, ani rozumím, co ty pravíš. I vyšel ven před síň, a kohout zazpíval.
Tedy děvečka, uzřevši jej opět, počala praviti těm, kteříž tu okolo stáli, že tento z nich jest.
A on opět zapřel. A po malé chvíli opět ti, kteříž tu stáli, řekli Petrovi: Jistě z nich jsi, nebo i Galilejský jsi, i řeč tvá podobná jest.
On pak počal se proklínati a přisahati, pravě: Neznám člověka toho, o němž vy pravíte.
A hned po druhé kohout zazpíval. I rozpomenul se Petr na slovo, kteréž byl řekl jemu Ježíš: Že prve než kohout dvakrát zazpívá, třikrát mne zapříš. A vyšed, plakal.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Před Pilátem

A Pilát odpověděv, řekl jim zase: Což pak chcete, ať učiním tomu, kteréhož králem Židovským nazýváte?
A oni opět zvolali: Ukřižuj ho.
A Pilát pravil jim: I což jest zlého učinil? Oni pak více volali: Ukřižuj ho.
Tedy Pilát, chtě lidu dosti učiniti, pustil jim Barabbáše, a dal jim Ježíše ubičovaného, aby byl ukřižován.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Sebebičování

Žoldnéři pak uvedli jej vnitř do síně, do radného domu, a svolali všecku sběř.
I oblékli jej v šarlat, a korunu spletše z trní, vložili naň.
I počali ho pozdravovati, řkouce: Zdráv buď, králi Židovský.
A bili hlavu jeho třtinou, a plvali na něj, a sklánějíce kolena, klaněli se jemu.
A když se jemu naposmívali, svlékli s něho šarlat, a oblékli jej v roucho jeho vlastní. I vedli jej, aby ho ukřižovali.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchodCopyright © 2019 Sdružení Jesus World Wide