Matouš

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Volání z prvních čtyř učedníků

Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.
A chodě Ježíš podle moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři.)
I dí jim: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
A oni hned opustivše síti, šli za ním.
A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich.
A oni hned opustivše lodí a otce svého, šli za ním.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Blaze vám

Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho.
I otevřev ústa svá, učil je, řka:
Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.
Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.
Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.
Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.
Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.
Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.
Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.
Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské.
Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Naše neduhy sňal

A když sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí.
A aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti.
I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíš v člunu na moře Galilejského

A když vstoupil na lodí, vstoupili za ním i učedlníci jeho.
A aj, bouře veliká stala se jest na moři, takže vlny přikrývaly lodí. On pak spal.
A přistoupivše učedlníci jeho, zbudili jej, řkouce: Pane, zachovej nás, hynemeť.
I dí jim: Proč se bojíte, ó malé víry? Tedy vstav, přimluvil větrům a moři, i stalo se utišení veliké.
Lidé pak divili se, řkouce: Kteraký jest tento, že ho i větrové i moře poslouchají?

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Co je snadnější

Ale abyste věděli, žeť má moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy, tedy dí šlakem poraženému: Vstaň, vezmi lože své, a jdi do domu svého.
Tedy vstal a odšel do domu svého.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Každou nemoc, každý neduh

A když šel odtud Ježíš, šli za ním dva slepí, volajíce a řkouce: Smiluj se nad námi, Synu Davidův.
A když všel do domu, přistoupili k němu ti slepí. I dí jim Ježíš: Věříte-li, že to mohu učiniti? Řekli jemu: Ovšem, Pane.
Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podle víry vaší staniž se vám.
I otevříny jsou oči jejich. Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať nižádný o tom nezví.
Ale oni vyšedše, rozhlásali jej po vší té zemi.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Jako ovce mezi vlky

A svolav k sobě dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh.
Dvanácti pak apoštolů jména jsou tato: První Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův a Jan bratr jeho,
Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, jenž byl celný, Jakub Alfeův a Lebbeus, přijmím Thaddeus,
Šimon Kananitský a Jidáš Iškariotský, kterýž i zradil ho.
Těch dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte, a do měst Samaritánských nevcházejte.
Ale raději jděte k ovcem zahynulým z domu Izraelského.
Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské.
Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchodCopyright © 2019 Sdružení Jesus World Wide