Matouš

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Více než prorok

Jan pak v vězení uslyšev o skutcích Kristových, poslal dva z učedlníků svých,
A řekl jemu: Ty-li jsi ten, kterýž přijíti má, čili jiného čekati máme?
I odpovídaje Ježíš, řekl jim: Jdouce, zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte:
Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým pak evangelium se zvěstuje.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Podobenství o skrytém pokladu

Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí pro něj odejde a prodá všecko, což má, a koupí pole to.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Podobenství o perlu skvělou cenu

Opět podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu dobrých perel.
Kterýž nalezna jednu velmi drahou perlu, odšel a prodal všecko, což měl, a koupil ji.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Přines mi jeho hlavu!

Když pak slaven byl den narození Herodesova, tancovala dcera Herodiady uprostřed hodovníků, i líbilo se to Herodesovi,
Tak že s přísahou zaslíbil jí dáti, zač by ho prosila.
A ona jsuci prve navedena od mateře své, řekla: Dej mi zde na míse hlavu Jana Křtitele.
I zarmoutil se král, ale pro přísahu a pro ty, kteříž spolu s ním stolili, rozkázal jí dáti.
A poslav kata, sťal Jana v žaláři.
I přinesena jest hlava jeho na míse, a dána děvečce. A ona nesla ji mateři své.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Pět chlebů a dvě ryby

A když bylo k večerou, přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Pusté jest místo toto, a čas již pominul. Rozpusť zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmů.
Ježíš pak řekl jim: Není potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti.
A oni řkou jemu: Nemáme zde, než pět chlebů a dvě rybě.
Kterýžto dí jim: Přinestež mi je sem.
A rozkázav zástupu posaditi se na trávě a vzav pět chlebů a dvě rybě, vzhléd v nebe, požehnal, a lámaje, dal učedlníkům chleby, a učedlníci zástupům.
I jedli všickni a nasyceni jsou. I sebrali pozůstalých drobtů, dvanácte košů plných.
Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíš chodí po moři

Lodí pak již byla uprostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný jim.
Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k nim Ježíš, jda po moři.
A vidouce jej učedlníci po moři jdoucího, zarmoutili se, řkouce: Obluda jest. A strachem křičeli.
Ale ihned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Víra pohanské ženy

A aj, žena Kananejská z končin těch vyšedši, volala za ním, řkuci: Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův. Dceru mou hrozně trápí ďábelství.
Kterýžto neodpověděl jí slova. I přistoupivše učedlníci jeho, prosili ho, řkouce: Propusť ji, neboť volá za námi.
On pak odpověděv, řekl: Nejsem poslán než k ovcem zahynulým z domu Izraelského.
Ale ona přistoupivši, klaněla se jemu, řkuci: Pane, pomoz mi.
On pak odpověděv, řekl: Není slušné vzíti chléb synů a vrci štěňatům.
A ona řekla: Takť jest, Pane. Avšak štěňata jedí drobty, kteříž padají z stolů pánů jejich.
Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra tvá. Staniž se tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchodCopyright © 2019 Sdružení Jesus World Wide