Matouš

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Ty jsi Mesiáš

I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?
I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.
A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě toho, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.
I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.
A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíš, Mojžíš a Eliáš

A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromí,
A proměnil se před nimi. I zastkvěla se tvář jeho jako slunce, a roucho jeho učiněno bílé jako světlo.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

O dělnících na vinici

Nebo podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou.
Smluviv pak s dělníky z peníze denního, odeslal je na vinici svou.
A vyšed okolo hodiny třetí, uzřel jiné, ani stojí na trhu zahálejíce.
I řekl jim: Jdětež i vy na vinici mou, a co bude spravedlivého, dám vám.
A oni šli. Opět vyšed při šesté a deváté hodině, učinil též.
Při jedenácté pak hodině vyšed, nalezl jiné, ani stojí zahálejíce. I řekl jim: Pročež tu stojíte, celý den zahálejíce?
Řkou jemu: Nebo nižádný nás nenajal. Dí jim: Jdětež i vy na vinici mou, a což by bylo spravedlivého, vezmete.
Večer pak řekl pán vinice šafáři svému: Zavolej dělníků a zaplať jim, počna od posledních až do prvních.
A přišedše ti, kteříž byli při jedenácté hodině najati, vzali jeden každý po penízi.
Přišedše pak první, domnívali se, že by více měli vzíti; ale vzali i oni jeden každý po penízi.
A vzavše, reptali proti hospodáři, řkouce:
Tito poslední jednu hodinu toliko dělali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž jsme nesli břímě dne i horko.
On pak odpovídaje jednomu z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy; však jsi z peníze denního smluvil se mnou.
Vezmiž, což tvého jest, a jdi předce. Já pak chci tomuto poslednímu dáti jako i tobě.
Zdaliž mi nesluší v mém učiniti, což chci? Čili oko tvé nešlechetné jest, že já dobrý jsem?
Takť budou poslední první, a první poslední; nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Král na oslíku

Mnohý pak zástup stlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolesti z dříví sekali a metali na cestu.
A zástupové, kteříž napřed šli, i ti, kteříž nazad byli, volali, řkouce: Aj syn Davidův, Spasitel. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně; spasiž nás ty, kterýž jsi na výsostech.
A když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se všecko město, řkouce: I kdo jest tento?
Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, prorok od Nazarétu Galilejského.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Daň císaři

Protož pověz nám, co se tobě zdá: Sluší-li daň dáti císaři, čili nic?
Znaje pak Ježíš zlost jejich, řekl: Co mne pokoušíte, pokrytci?
Ukažte mi peníz daně. A oni podali mu peníze.
I řekl jim: Čí jest tento obraz a svrchu napsání?
Řekli mu: Císařův. Tedy dí jim: Dejtež, co jest císařova, císaři, a co jest Božího, Bohu.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

O deseti družičkách

Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi.
Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých.
Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje.
Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými.
A když prodléval Ženich, zdřímaly se všecky a zesnuly.
O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu.
Tedy vstaly všecky panny ty, a ozdobily lampy své.
Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou.
I odpověděly opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě.
A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře.
Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám.
A on odpověděv, řekl: Amen, pravím vám, neznámť vás.
Bdětež tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ovce a kozli

A když přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,
A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.
Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchodCopyright © 2020 Sdružení Jesus World Wide