Matouš

Objevte hlavní epizody Bible ilustrovaný mistrovská díla malířství

Poníženís

Ukřižovavše pak jej, rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, aby se naplnilo povědění proroka, řkoucího: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los.
A sedíce, ostříhali ho tu.
I vstavili nad hlavu jeho vinu jeho napsanou: Totoť jest Ježíš, ten král Židovský.
I ukřižováni jsou s ním dva lotři, jeden na pravici a druhý na levici.
Ti pak, kteříž chodili tudy, rouhali mu se, ukřivujíce hlav svých,
A říkajíce: Hej, ty jako rušíš chrám Boží a ve třech dnech jej zase vzděláváš, pomoziž sám sobě. Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Golgota

Takž také i lotři, kteříž byli s ním ukřižováni, utrhali jemu.
Od šesté pak hodiny tma se stala po vší té zemi až do hodiny deváté.
A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Eli, Eli, lama zabachtani? To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
A někteří z těch, jenž tu stáli, slyšíce, pravili, že Eliáše volá tento.
A hned jeden z nich běžev, vzal houbu, naplnil ji octem a vloživ na tresť, dával jemu píti.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Ježíšova smrt

Ježíš pak opět volaje hlasem velikým, vypustil duši.
A aj, opona chrámová roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů, a země se třásla a skálé se pukalo,
A hrobové se otvírali, a mnohá těla zesnulých svatých vstala jsou.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Hrob ve skále

Byly také tu ženy mnohé, zdaleka se dívajíce, kteréž byly přišly za Ježíšem od Galilee, posluhujíce jemu,
Mezi nimiž byla Maria Magdaléna a Maria, matka Jakubova a Jozesova, a matka synů Zebedeových.
A když byl večer, přišel jeden člověk bohatý od Arimatie, jménem Jozef, kterýž také byl učedlník Ježíšův.
Ten přistoupil ku Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo. Tedy Pilát rozkázal dáti tělo.
A vzav tělo Ježíšovo Jozef, obvinul je v plátno čisté,
A vložil do svého nového hrobu, kterýž byl vytesal v skále; a přivaliv kámen veliký ke dveřům hrobovým, odšel.
A byla tu Maria Magdaléna a druhá Maria, sedíce naproti hrobu.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Není tu, vstal

Na skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby pohleděly na hrob.
A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm.
A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho bílé jako sníh.
A pro strach jeho zděsili se strážní a učiněni jsou jako mrtví.
I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte.
Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež ležel Pán.
A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám.

Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchod

Vzhled vzkříšeného Krista k učedníkům

Jedenácte pak učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl uložil Ježíš.
A uzřevše ho, klaněli se jemu. Ale někteří pochybovali.
A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.
Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,
Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.


Zobrazit obrazy
Přečtěte si průchodCopyright © 2019 Sdružení Jesus World Wide