Johannes

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

Johannes Døber

Og dette er Johannes's Vidnesbyrd, da Jøderne sendte Præster og Leviter ud fra Jerusalem, for at de skulde spørge ham: "Hvem er du?"
Og han bekendte og nægtede ikke, og han bekendte: "Jeg er ikke Kristus."
Og de spurgte ham: "Hvad da? Er du Elias?" Han siger: "Det er jeg ikke." "Er du Profeten?" Og han svarede: "Nej."
Da sagde de til ham: "Hvem er du? For at vi kunne give dem Svar, som have udsendt os; hvad siger du om dig selv?"
Han sagde: "Jeg er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Jævner Herrens Vej, som Profeten Esajas har sagt."

Se malerier
Læs passagen

Johannes Døber udpeger Jesus som Guds offerlam

Den næste Dag ser han Jesus komme til sig, og han siger: "Se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd!
Han er den, om hvem jeg sagde: Efter mig kommer en Mand, som er kommen foran mig; thi han var før mig.
Og jeg kendte ham ikke; men for at han skulde åbenbares for Israel, derfor er jeg kommen og døber med Vand."
Og Johannes vidnede og sagde: "Jeg har set Ånden dale ned som en Due fra Himmelen, og den blev over ham.
Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Ånden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligånd.
Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn."

Se malerier
Læs passagen

Jesus møder sine første disciple

Den ene af de to, som havde hørt Johannes's Ord og havde fulgt ham, var Andreas, Simon Peters Broder.
Denne finder først sin egen Broder Simon og siger til ham: "Vi have fundet Messias" (hvilket er udlagt: Kristus).
Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sagde: "Du er Simon, Johannes's Søn; du skal hedde Kefas" (det er udlagt: Petrus).
Den næste Dag vilde han drage derfra til Galilæa; og han finder Filip. Og Jesus siger til ham: "Følg mig!"
Men Filip var fra Bethsajda, fra Andreas's og Peters By.
Filip finder Nathanael og siger til ham: "Vi have fundet ham, hvem Moses i Loven og ligeså Profeterne have skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth."
Og Nathanael sagde til ham: "Kan noget godt være fra Nazareth?" Filip siger til ham: "Kom og se!"
Jesus så Nathanael komme til sig, og han siger om ham: "Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig."
Nathanael siger til ham: "Hvorfra kender du mig?" Jesus svarede og sagde til ham: "Førend Filip kaldte dig, så jeg dig, medens du var under Figentræet."
Nathanael svarede ham: "Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels Konge."
Jesus svarede og sagde til ham: "Tror du, fordi jeg sagde dig, at jeg så dig under Figentræet? Du skal se større Ting end disse."
Og han siger til ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle fra nu af se Himmelen åbnet og Guds Engle stige op og stige ned over Menneskesønnen."

Se malerier
Læs passagen

Jesus udfører sit første mirakuløse tegn

Og på den tredje Dag var der et Bryllup i Kana i Galilæa; og Jesu Moder var der.
Men også Jesus og hans Disciple bleve budne til Brylluppet.
Og da Vinen slap op, siger Jesu Moder til ham: "De have ikke Vin."
Jesus siger til hende: "Kvinde! hvad vil du mig? min Time er endnu ikke kommen."
Hans Moder siger til Tjenerne: "Hvad som han siger eder, det skulle I gøre."
Men der var der efter Jødernes Renselsesskik fremsat seks Vandkar af Sten, som rummede hvert to eller tre Spande.
Jesus siger til dem: "Fylder Vandkarrene med Vand; " og de fyldte dem indtil det øverste.
Og han siger til dem: "Øser nu og bærer til Køgemesteren; " og de bare det til ham.
Men da Køgemesteren smagte Vandet, som var blevet Vin, og ikke vidste, hvorfra det kom (men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste det), kalder Køgemesteren på Brudgommen og siger til ham:

Se malerier
Læs passagen

Den første tempeludrensning

Og Jødernes Påske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem.
Og han fandt siddende i Helligdommen dem, som solgte Okser og Får og Duer, og Vekselerne.
Og han gjorde en Svøbe af Reb og drev dem alle ud af Helligdommen, både Fårene og Okserne, og han spredte Vekselerernes Småpenge og væltede Bordene.
Og han sagde til dem, som solgte duer: "Tager dette bort herfra; gører ikke min Faders Hus til en Købmandsbod!"

Se malerier
Læs passagen

De, der bliver genfødt ved Guds Ånd, får evigt liv

Men der var en Mand af Farisæerne, han hed Nikodemus, en Rådsherre iblandt Jøderne.
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: "Rabbi! vi vide.
Jesus svarede og sagde til ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig.
Nikodemus siger til ham: "Hvorledes kan et Menneske fødes, når han er gammel? Mon han kan anden Gang komme ind i sin Moders Liv og fødes?"
Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født af Vand og Ånd, kan han ikke komme ind i Guds Rige.
Hvad der er født af Kødet, er Kød; og hvad der er født af Ånden, er Ånd.
Forundre dig ikke over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny.

Se malerier
Læs passagen

Jesus og den samaritanske kvinde

En samaritansk Kvinde kommer for at drage Vand op. Jesus siger til hende: "Giv mig noget at drikke!"
Hans Disciple vare nemlig gåede bort til Byen for at købe Mad.
Da siger den samaritanske Kvinde til ham: "Hvorledes kan dog du, som er en Jøde, bede mig, som er en samaritansk Kvinde, om noget at drikke?" Thi Jøder holde ikke Samkvem med Samaritanere.
Jesus svarede og sagde til hende: "Dersom du kendte Guds Gave, og hvem det er, som siger til dig: Giv mig noget at drikke, da bad du ham, og han gav dig levende Vand."
Kvinden siger til ham: "Herre! du har jo intet at drage op med, og Brønden er dyb; hvorfra har du da det levende Vand?
Mon du er større end vor Fader Jakob, som har givet os Brønden, og han har selv drukket deraf og hans Børn og hans Kvæg?"
Jesus svarede og sagde til hende: "Hver den, som drikker af dette Vand, skal tørste igen.
Men den, som drikker af det Vand, som jeg giver ham, skal til evig Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som fremvælder til et evigt Liv."

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2019 Forening Jesus World Wide