Lukas

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

En blind bliver helbredt og slutter sig til Jesus

Men det skete, da han nærmede sig til Jeriko, sad der en blind ved Vejen og tiggede.
Og da han hørte en Skare gå forbi, spurgte han, hvad dette var.
Men de fortalte ham, at Jesus af Nazareth kom forbi.
Og han råbte og sagde:"Jesus, du Davids Søn,forbarm dig over mig!"
Og de, som gik foran, truede ham, for at han skulde tie; men han råbte meget stærkere: "Du Davids Søn, forbarm dig over mig!"
Og Jesus stod stille og bød, at han skulde føres til ham; men da han kom nær til ham, spurgte han ham og sagde:
"Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?" Men han sagde: "Herre! at jeg må blive seende."
Og Jesus sagde til ham: "Bliv seende! din Tro har frelst dig."
Og straks blev han seende, og han fulgte ham og priste Gud; og hele Folket lovpriste Gud, da de så det.

Se malerier
Læs passagen

Jesus kæmper i bøn i Getsemane

Og han gik ud og gik efter sin Sædvane til Oliebjerget; men også Disciplene fulgte ham.
Men da han kom til Stedet, sagde han til dem: "Beder om ikke at falde i Fristelse."
Og han rev sig løs fra dem, så meget som et Stenkast, og faldt på Knæ, bad og sagde:
"Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! dog ske ikke min Villie, men din!"
Men en Engel fra Himmelen viste sig for ham og styrkede ham.
Og da han var i Dødsangst, bad han heftigere; men hans Sved blev som Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.

Se malerier
Læs passagen

Jesus føres bort, og Peter nægter at kendes ved ham

Og de grebe ham og førte ham bort og bragte ham ind i Ypperstepræstens Hus; men Peter fulgte efter i Frastand.
Og de tændte en Ild midt i Gården og satte sig sammen, og Peter sad midt iblandt dem.
Men en Pige så ham sidde i Lysskæret og stirrede på ham og sagde: "Også denne var med ham."
Men han fornægtede ham og sagde: "Jeg kender ham ikke. Kvinde!"
Og lidt derefter så en anden ham og sagde: "Også du er en af dem." Men Peter sagde: "Menneske! det er jeg ikke."
Og omtrent en Time derefter forsikrede en anden det og sagde: "I Sandhed, også denne var med ham; han er jo også en Galilæer."
Men Peter sagde: "Menneske! jeg forstår ikke, hvad du siger." Og straks, medens han endnu talte. galede Hanen.
Og Herren vendte sig og så på Peter; og Peter kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han havde sagt til ham: "Førend Hanen galer i Dag, skal du fornægte mig tre Gange."
Og han gik udenfor og græd bitterligt.

Se malerier
Læs passagen

Jesus føres til Pilatus

Og hele Mængden stod op og førte ham for Pilatus.
Og de begyndte at anklage ham og sagde: "Vi have fundet, at denne vildleder vort Folk og forbyder at give Kejseren Skat og siger om sig selv at han er Kristus, en Konge."
Men Pilatus spurgte ham og sagde: "Er du Jødernes Konge?" Og han svarede og sagde til ham: "Du siger det."

Se malerier
Læs passagen

Pilatus bliver presset til at lade Jesus korsfæste

Men de råbte alle sammen og sagde: "Bort med ham, men løslad os Barabbas!"
Denne var kastet i Fængsel for et Oprør, som var sket i Staden, og for Mord.
Og atter talte Pilatus til dem, da han gerne vilde løslade Jesus.
Men de råbte til ham og sagde: "Korsfæst, korsfæst ham!
Men han sagde tredje Gang til dem: "Hvad ondt har da denne gjort Jeg har ingen Dødsskyld fundet hos ham; derfor vil jeg revse ham og lade ham løs."
Men de trængte på med stærke Råb og forlangte, at han skulde korsfæstes; og deres Råb fik Overhånd.
Og Pilatus dømte, at deres Forlangende skulde opfyldes;
og han løslod den, de forlangte, som var kastet i Fængsel for Oprør og Mord; men Jesus overgav han til deres Villie.

Se malerier
Læs passagen

Jesus bliver korsfæstet og derefter hånet af de jødiske ledere

Men der blev også to andre Misdædere førte ud for at henrettes med ham.
Og da de vare komne til det Sted, som kaldes "Hovedskal", korsfæstede de ham der, og Misdæderne, den ene ved hans højre, og den anden ved hans venstre Side.
Men Jesus sagde: "Fader! forlad dem; thi de vide ikke, hvad de gøre." Men de delte hans Klæder imellem sig ved Lodkastning.
Og Folket stod og så til; men også Rådsherrerne spottede ham og sagde: "Andre har han frelst, lad ham frelse sig selv, dersom han er Guds Kristus, den udvalgte."
Men også Stridsmændene spottede ham, idet de trådte til, rakte ham Eddike og sagde:
"Dersom du er Jødernes Konge, da frels dig selv!"
Men der var også sat en Overskrift over ham (skreven på Græsk og Latin og Hebraisk): "Denne er Jødernes Konge."
Men en af de ophængte Misdædere spottede ham og sagde: "Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!"
Men den anden svarede og irettesatte ham og sagde: "Frygter heller ikke du Gud, da du er under den samme Dom?
Og vi ere det med Rette; thi vi få igen, hvad vore Gerninger have forskyldt; men denne gjorde intet uskikkeligt."
Og han sagde: "Jesus! kom mig i Hu, når du kommer i dit Rige!"
Og han sagde til ham: "Sandelig, siger jeg dig, i Dag skal du være med mig i Paradiset."

Se malerier
Læs passagen

Jesus dør

Og det var nu ved den sjette Time, og der blev Mørke over hele Landet indtil den niende Time,
idet Solen formørkedes; og Forhænget i Templet splittedes midt over.
Og Jesus råbte med høj Røst og sagde: "Fader! i dine Hænder befaler jeg min Ånd;" og da han havde sagt det, udåndede han.
Men da Høvedsmanden så det, som skete, gav han Gud Æren og sagde: "I Sandhed, dette Menneske var retfærdigt."
Og alle Skarerne, som vare komne sammen til dette Skue, sloge sig for Brystet, da de så, hvad der skete, og vendte tilbage.

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2019 Forening Jesus World Wide