Markus

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

Johannes Døber og hans budskab

Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således,
som der er skrevet hos Profeten Esajas: "Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej.
Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!"
Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes Forladelse.
Og hele Judæas Land og alle i Jerusalem gik ud og bleve døbt, af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder
Og Johannes var klædt i Kamelhår og havde et Læderbælte om sin Lænd og spiste Græshopper og vild Honning.
Og han prædikede og sagde: "Efter mig kommer den, som er stærkere end jeg, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at bøje mig ned og løse.
Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Helligånd."

Se malerier
Læs passagen

Jesus bliver døbt med vand og Helligånd

Og det skete i de dage, at Jesus kom fra Nazareth i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.
Og straks da han steg op af Vandet, så han Himlene skilles ad og Ånden ligesom en Due dale ned over ham;
og der kom en Røst fra Himlene: "Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag."

Se malerier
Læs passagen

Jesus begynder at fortælle om Guds rige

Og medens han gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Simons Broder Andreas i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.
Og Jesus sagde til dem: "Følger efter mig, så vil jeg gøre eder til Menneskefiskere."
Og de forlode straks Garnene og fulgte ham.
Og da han gik lidt videre frem, så han, Jakob, Zebedæus's Søn, og hans Broder Johannes, som også vare i Færd med at bøde deres Garn i Skibet;
og han kaldte straks på dem, og de forlode deres Fader Zebedæus i Skibet med Lejesvendene og gik efter ham.

Se malerier
Læs passagen

Jesus viser sin magt til at tilgive synder

Og de komme og bringe til ham en værkbruden, der blev båren af fire.
Og da de ikke kunde komme nær til ham for Folkeskaren, toge de Taget af, hvor han var; og da de havde brudt Hul, firede de Sengen ned, hvorpå den værkbrudne lå.
Og da Jesus så deres Tro, siger han til den værkbrudne: "Søn! dine Synder ere forladte."

Se malerier
Læs passagen

Jesus elsker dem, det religiøse samfund forkaster

Og da han gik forbi, så han Levi, Alfæus's Søn sidde ved Toldboden, og han siger til ham: "Følg mig!" Og han stod op og fulgte ham.
Og det skete, at han sad til Bords i hans Hus, og mange Toldere og Syndere sade til Bords med Jesus, og hans Disciple; thi de vare mange. Og der fulgte også
nogle skriftkloge af Farisæerne med ham, og da de så, at han spiste med Toldere og Syndere, sagde de til hans Disciple: "Han spiser og drikker med Toldere og Syndere!"
Og da Jesus hørte det, siger han til dem: "De raske trænge ikke til Læge, men de syge. Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere."

Se malerier
Læs passagen

Masser af mennesker flokkes om Jesus

Og Jesus drog med sine Disciple bort til Søen, og en stor Mængde fulgte med fra Galilæa; og fra Judæa
og fra Jerusalem og fra Idumæa og Landet hinsides Jordan og fra Egnen om Tyrus og Sidon kom de til ham i stor Mængde, da de hørte, hvor store Gerninger han gjorde.
Og han sagde til sine Disciple, at en Båd skulde være til Rede til ham for Skarens Skyld, for at de ikke skulde trænge ham.
Thi han helbredte mange, så at alle, som havde Plager, styrtede ind på ham for at røre ved ham.
Og når de urene Ånder så ham, faldt de ned for ham og råbte og sagde: "Du er Guds Søn."

Se malerier
Læs passagen

Jesus udvælger de tolv apostle

Og han stiger op på Bjerget og hidkalder, hvem han selv vilde; og de gik hen til ham.
Og han beskikkede tolv, til at de skulde være hos ham, og til at han kunde udsende dem til at prædike
og at have Magt til at uddrive de onde Ånder.
Og han beskikkede de tolv, og han tillagde Simon Navnet Peter;
fremdeles Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, Jakobs Broder, og han tillagde dem Navnet Boanerges, det er Tordensønner;
og Andreas og Filip og Bartholomæus og Matthæus og Thomas og Jakob, Alfæus's Søn, og Thaddæus og Simon Kananæeren
og Judas Iskariot, han, som forrådte ham.

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2019 Forening Jesus World Wide