Markus

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

Jesus helbreder en blind mand i Betsajda

Og de komme til Bethsajda. Og man fører en blind til ham og beder ham om, at han vil røre ved ham.
Og han tog den blinde ved Hånden og førte ham uden for Landsbyen og spyttede på hans Øjne og lagde Hænderne på ham og spurgte ham, om han så noget.
Og han så op og sagde: "Jeg ser Menneskene; thi jeg ser noget ligesom Træer gå omkring."
Derefter lagde han atter Hænderne på hans Øjne, og han blev klarsynet og var helbredt og kunde se alle Ting tydeligt.

Se malerier
Læs passagen

Tre disciple ser et glimt af Jesus i hans herlighed

Og seks Dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og fører dem alene afsides op på et højt Bjerg, og han blev forvandlet for deres Øjne.
Og hans Klæder bleve skinnende, meget hvide, så at ingen Blegemand på Jorden kan gøre Klæder så hvide.
Og Elias tillige med Moses viste sig for dem, og de samtalede med Jesus.
Og Peter tog til Orde og siger til Jesus: "Rabbi! det er godt, at vi ere her, og lader os gøre tre Hytter, dig en og Moses en og Elias en."
Thi han vidste ikke, hvad han skulde sige; thi de vare blevne helt forfærdede.
Og der kom en Sky, som overskyggede dem; og en Røst kom fra Skyen: "Denne er min Søn, den elskede, hører ham!"

Se malerier
Læs passagen

Hvordan man får adgang til Guds rige

Og de bare små Børn til ham, for at han skulde røre ved dem; men Disciplene truede dem, som bare dem frem.
Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lader de små Børn komme til mig; formener dem det ikke, thi Guds Rige hører sådanne til.
Sandelig, siger jeg eder, den, som ikke modtager Guds Rige ligesom et lille Barn, han skal ingenlunde komme ind i det."
Og han tog dem i Favn og lagde Hænderne på dem og velsignede dem.

Se malerier
Læs passagen

Hvordan man får det evige liv

Og da han gik ud på Vejen, løb en hen og faldt på Knæ for ham og spurgte ham: "Gode Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv?"
Men Jesus sagde til ham: "Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, uden een, nemlig Gud.
Du kender Budene: Du må ikke bedrive Hor; du må ikke slå ihjel; du må ikke stjæle; du må ikke sige falsk Vidnesbyrd; du må ikke besvige; ær din Fader og din Moder."
Men han sagde til ham: "Mester! det har jeg holdt alt sammen fra min Ungdom af."
Men Jesus så på ham og fattede Kærlighed til ham og sagde til ham: "Een Ting fattes dig; gå bort, sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så og følg mig!"
Men han blev ilde til Mode over den Tale og gik bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.
Og Jesus så sig omkring og siger til sine Disciple: "Hvor vanskeligt komme de, som have Rigdom, ind i Guds Rige!"

Se malerier
Læs passagen

Messias' indtog i Jerusalem

Og da de nærme sig Jerusalem til Bethfage og Betania ved Oliebjerget, udsender han to af sine Disciple og siger til dem:
"Går hen til den Landsby, som ligger lige for eder, og straks, når I komme ind i den, skulle I finde et Føl bundet, på hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; løser det og fører det hid!
Og dersom nogen siger til eder: Hvorfor gøre I dette? da siger: Herren har Brug for det, og han sender det straks herhen igen."
Og de gik hen og fandt Føllet bundet ved Døren udenfor ved Gyden, og de løse det.
Og nogle af dem, som stode der, sagde til dem: "Hvad gøre I, at I løse Føllet?"
Men de sagde til dem, ligesom Jesus havde sagt, og de tilstedte dem det.
Og de føre Føllet til Jesus og lægge deres Klæder på det, og han satte sig på det.
Og mange bredte deres Klæder på Vejen, andre Kviste, som de afskare på Markerne.
Og de, som gik foran, og de, som fulgte efter, råbte: "Hosanna! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn!
Velsignet være vor Fader Davids Rige, som kommer, Hosanna i det højeste!"

Se malerier
Læs passagen

Den sidste tempeludrensnin

Og de komme til Jerusalem; og han gik ind i Helligdommen og begyndte at uddrive dem, som solgte og købte i Helligdommen, og han væltede Vekselerernes Borde og Duekræmmernes Stole.
Og han tilstedte ikke, at nogen bar nogen Ting igennem Helligdommen.
Og han lærte og sagde til dem: "Er der ikke skrevet, at mit Hus skal kaldes et Bedehus for alle Folkeslagene? Men I have gjort det til en Røverkule."

Se malerier
Læs passagen

En kvinde salver Jesu hoved som forberedelse til hans død

Og da han var i Bethania, i Simon den spedalskes Hus, kom der, medens han sad til Bords, en Kvinde, som havde en Alabastkrukke med ægte, såre kostbar Nardussalve; og hun sønderbrød Alabastkrukken og udgød den på hans Hoved.
Men der var nogle, som bleve vrede hos sig selv og sagde: "Hvortil er denne Spilde af Salven sket?
Denne Salve kunde jo være solgt for mere end tre Hundrede Denarer og være given til de fattige." Og de overfusede hende.
Men Jesus sagde: "Lader hende være, hvorfor volde I hende Fortrædeligheder? Hun har gjort en god Gerning imod mig.
De fattige have I jo altid hos eder, og når I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.
Hun gjorde, hvad hun kunde; hun salvede forud mit Legeme til Begravelsen.
Sandelig, siger jeg eder, hvor som helst i hele Verden Evangeliet bliver prædiket, skal også det, som hun har gjort, omtales til hendes Ihukommelse."

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2019 Forening Jesus World Wide