Markus

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

Jesus bliver korsfæstet og derefter hånet af de jødiske ledere

Og de føre ham til det Sted Golgatha, det er udlagt: "Hovedskalsted"
Og de gave ham Vin at drikke med Myrra i; men han tog det ikke.
Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad enhver skulde tage.
Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham.
Og Overskriften med Beskyldningen imod ham var påskreven således: "Jødernes Konge".
Og de korsfæste to Røvere sammen med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre Side.
Og Skriften blev opfyldt, som siger: "Og han blev regnet iblandt Overtrædere."
Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede på deres Hoveder og sagde: "Tvi dig! du som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage;
frels dig selv ved at stige ned af Korset!"
Ligeså spottede også Ypperstepræsterne indbyrdes tillige med de skriftkloge og sagde: "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse.
Kristus, Israels Konge - lad ham nu stige ned af Korset, for at vi kunne se det og, tro!" Også de, som vare korsfæstede med ham, hånede ham.

Se malerier
Læs passagen

Jesus dør

Og da den sjette Time var kommen, blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.
Og ved den niende Time råbte Jesus med høj Røst og sagde: "Eloi! Eloi! Lama Sabaktani?" det er udlagt: "Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?"
Og nogle af dem, som stode hos, sagde, da de hørte det: "Se; han kalder på Elias."
Men en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke og sagde: "Holdt! lader os se, om Elias kommer for at tage ham ned."
Men Jesus råbte med høj Røst og udåndede.
Og Forhænget i Templet splittedes i to fra øverst til nederst.
Men da Høvedsmanden, som stod hos, lige over for ham, så, af han udåndede på denne Vis, sagde han: "Sandelig, dette Menneske var Guds Søn."

Se malerier
Læs passagen

Jesus lægges i graven

kom Josef fra Arimathæa, en anset Rådsherre, som også selv forventede Guds Rige; han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu Legeme.
Men Pilatus forundrede sig over, at han allerede skulde være død,
og han hidkaldte Høvedsmanden og spurgte ham, om han allerede nogen Tid havde været død; og da han fik det at vide af Høvedsmanden, skænkede han Josef Liget.
Og denne købte et fint Linklæde, tog ham ned, svøbte ham i Linklædet og lagde ham i en Grav, som var udhugget i en Klippe, og han, væltede en Sten for Indgangen til Graven.
Men Maria Magdalene og Maria, Joses's Moder, så, hvor ham blev lagt.

Se malerier
Læs passagen

Jesus genopstår

Og da Sabbaten var forbi købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs Moder, og Salome vellugtende Salver for at komme og Salve ham.
Og meget årle på den første Dag i Ugen komme de til Graven, da Solen var stået op.
Og de sagde til hverandre: "Hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?"
Og da de så op, bleve de var, at Stenen var væltet fra; (thi den var meget stor)
Og da de kom ind i Graven, så de en Yngling sidde ved den højre Side, iført et hvidt Klædebon, og de forfærdedes.
Men han siger til dem: "Forfærdes ikke! I lede efter Jesus at Nazareth, den korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her, se, der er Stedet, hvor de lagde ham.
Men går bort, siger til hans Disciple og til Peter at han går forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham, som han har sagt eder."

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2020 Forening Jesus World Wide