Matthæus

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

Johannes Døber kommer i tvivl

Men da Johannes hørte i Fængselet om Kristi Gerninger, sendte han Bud med sine Disciple og lod ham sige:
"Er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?"
Og Jesus svarede og sagde til dem: "Går hen, og forkynder Johannes de Ting, som I høre og se:
blinde se, og lamme gå, spedalske renses, og døve høre, og døde stå op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Se malerier
Læs passagen

Lignelsen om den skjulte skaté

Himmeriges Rige ligner en Skat. som er skjult i en Mark, og en Mand fandt og skjulte den, og af Glæde over den går han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den Mark.

Se malerier
Læs passagen

Skatten og perlen

Atter ligner Himmeriges Rige en Købmand, som søgte efter skønne Perler;
og da han fandt een meget kostbar Perle, gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og købte den.

Se malerier
Læs passagen

Kong Herodes funderer over

Men da Herodes's Fødselsdag kom, dansede Herodias's Datter for dem; og hun behagede Herodes.
Derfor lovede han med en Ed at give hende, hvad som helst hun begærede.
Og tilskyndet af sin Moder siger hun: "Giv mig Johannes Døberens Hoved hid på et Fad!"
Og Kongen blev bedrøvet; men for sine Eders og for Gæsternes Skyld befalede han, at det skulde gives hende.
Og han sendte Bud og lod Johannes halshugge i Fængselet.
Og hans Hoved blev bragt på et Fad og givet Pigen, og hun bragte det til sin Moder.

Se malerier
Læs passagen

Bespisningen af de 5000

Men da det blev Aften, kom Disciplene til ham og sagde: "Stedet er øde, og Tiden er allerede forløben; lad Skarerne gå bort, for at de kunne gå hen i Landsbyerne og købe sig Mad."
Men Jesus sagde til dem: "De have ikke nødig at gå bort; giver I dem at spise!"
Men de sige til ham: "Vi have ikke her uden fem Brød og to Fisk."
Men han sagde: "Henter mig dem hid!"
Og han bød Skarerne at sætte sig ned i Græsset og tog de fem Brød og de to Fisk, så op til Himmelen og velsignede; og han brød Brødene og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne.
Og de spiste alle og bleve mætte; og de opsamlede det, som blev tilovers af Stykkerne, tolv Kurve fulde
Men de, som spiste, vare omtrent fem Tusinde Mænd, foruden Kvinder og Børn.

Se malerier
Læs passagen

Jesus vandre på Søen

Men Skibet var allerede midt på Søen og led Nød af Bølgerne; thi Vinden var imod.
Men i den fjerde Nattevagt kom han til dem, vandrende på Søen.
Og da Disciplene så ham vandre på Søen, bleve de forfærdede og sagde: "Det er et Spøgelse;" og de skrege af Frygt.
Men straks talte Jesus til dem og sagde: "Værer frimodige; det er mig, frygter ikke!"

Se malerier
Læs passagen

En ikke-jødisk kvindes tro

Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, råbte og sagde: "Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Ånd."
Men han svarede hende ikke et Ord. Da trådte hans Disciple til, bade ham og sagde: "Skil dig af med hende, thi hun råber efter os."
Men han svarede og sagde: "Jeg er ikke udsendt uden til de fortabte Får af Israels Hus."
Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hjælp mig!"
Men han svarede og sagde: "Det er ikke smukt at tage Børnenes Brød og kaste det for de små Hunde."
Men hun sagde: "Jo, Herre! de små Hunde æde jo dog også af de Smuler, som falde fra deres Herrers Bord."
Da svarede Jesus og sagde til hende: "O Kvinde, din Tro er stor, dig ske, som du vil!" Og hendes Datter blev helbredt fra samme Time.

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2019 Forening Jesus World Wide