Matthæus

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

Peters åbenbaring om Jesus som Messias

Han siger til dem: "Men I, hvem sige I, at jeg er?"
Da svarede Simon Peter og sagde: "Du er Kristus, den levende Guds Søn."
Og Jesus svarede og sagde til ham: "Salig er du, Simon Jonas's Søn! thi Kød og Blod har ikke åbenbaret dig det, men min Fader, som er i Himlene.
Så siger jeg også dig, at du er Petrus, og på denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke få Overhånd over den.
Og jeg vil give dig Himmeriges Riges Nøgler, og hvad du binder på Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på Jorden, det skal være løst i Himlene."

Se malerier
Læs passagen

Tre disciple ser et glimt af Jesus i hans herlighed

Og seks Dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og hans Broder Johannes med sig og fører dem afsides op på et højt Bjerg.
Og han blev forvandlet for deres Øjne, og hans Åsyn skinnede som Solen, men hans Klæder bleve hvide som Lyset.

Se malerier
Læs passagen

Historien om arbejderne i vingården

Thi Himmeriges Rige ligner en Husbond, som gik ud tidligt om Morgenen for at leje Arbejdere til sin Vingård.
Og da han var bleven enig med Arbejderne om en Denar om Dagen, sendte han dem til sin Vingård.
Og han gik ud ved den tredje Time og så andre stå ledige på Torvet,
og han sagde til dem: Går også I hen i Vingården, og jeg vil give eder, hvad som ret er. Og de gik derhen.
Han gik atter ud ved den sjette og niende Time og gjorde ligeså.
Og ved den ellevte Time gik han ud og fandt andre stående der, og han siger til dem: Hvorfor stå I her ledige hele Dagen?
De sige til ham: Fordi ingen lejede os. Han siger til dem: Går også I hen i Vingården!
Men da det var blevet Aften, siger Vingårdens Herre til sin Foged: Kald på Arbejderne, og betal dem deres Løn, idet du begynder med de sidste og ender med de første!
Og de, som vare lejede ved den ellevte Time, kom og fik hver en Denar.
Men da de første kom, mente de, at de skulde få mere; og også de fik hver en Denar.
Men da de fik den, knurrede de imod Husbonden og sagde:
Disse sidste have kun arbejdet een Time, og du har gjort dem lige med os, som have båret Dagens Byrde og Hede.
Men han svarede og sagde til en af dem: Ven! jeg gør dig ikke Uret; er du ikke bleven enig med mig om en Denar?
Tag dit og gå! Men jeg vil give denne sidste ligesom dig.
Eller har jeg ikke Lov at gøre med mit, hvad jeg vil? Eller er dit Øje ondt, fordi jeg er god?
Således skulle de sidste blive de første, og de første de sidste; thi mange ere kaldede, men få ere udvalgte."

Se malerier
Læs passagen

Messias' indtog i Jerusalem

Men de fleste af Folkeskaren bredte deres Klæder på Vejen, andre huggede Grene af Træerne og strøede dem på Vejen.
Men Skarerne, som gik foran ham og fulgte efter, råbte og sagde: "Hosanna Davids Søn! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn! Hosanna i det højeste!"
Og da han drog ind i Jerusalem, kom hele Staden i Bevægelse og sagde: "Hvem er denne?"
Men Skarerne sagde: "Det er Profeten Jesus fra Nazareth i Galilæa."

Se malerier
Læs passagen

Betale skat til kejseren

Sig os derfor: Hvad tykkes dig? Er det tilladt at give Kejseren Skat eller ej?"
Men da Jesus mærkede deres Ondskab, sagde han: "I Hyklere, hvorfor friste I mig?
Viser mig Skattens Mønt!" Og de bragte ham en Denar".
Og han siger til dem: "Hvis Billede og Overskrift er dette?"
De sige til ham: "Kejserens." Da siger han til dem: "Så giver Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"

Se malerier
Læs passagen

Om at være parat til Jesu genkomst

Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde.
Men fem af dem vare Dårer, og fem kloge.
Dårerne toge nemlig deres Lamper, men toge ikke Olie med sig.
Men de kloge toge Olie i deres Kar tillige med deres Lamper.
Og da Brudgommen tøvede, slumrede de alle ind og sov.
Men ved Midnat lød der et Råb: Se, Brudgommen kommer, går ham i Møde!
Da vågnede alle Jomfruerne og gjorde deres Lamper i Stand.
Men Dårerne sagde til de kloge: Giver os af eders Olie; thi vore Lamper slukkes.
Men de kloge svarede og sagde: Der vilde vist ikke blive nok til os og til eder; går hellere hen til Købmændene og køber til eder selv!
Men medens de gik bort for at købe, kom Brudgommen, og de, som vare rede, gik ind med ham til Brylluppet; og Døren blev lukket.
Men senere komme også de andre Jomfruer og sige: Herre, Herre, luk op for os!
Men han svarede og sagde: Sandelig, siger jeg eder, jeg kender eder ikke.
Våger derfor, thi I vide ikke Dagen, ej heller Timen.

Se malerier
Læs passagen

Den afsluttende dom

Men når Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde på sin Herligheds Trone.
Og alle Folkeslagene skulle samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom Hyrden skiller Fårene fra Bukkene.
Og han skal stille Fårene ved sin højre Side og Bukkene ved den venstre.
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2020 Forening Jesus World Wide