Matthæus

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

De romerske soldater gør nar af jødernes konge

Men da de havde korsfæstet ham, delte de hans Klæder imellem sig ved Lodkastning, for at det skulde opfyldes, som er sagt af Profeten: "De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon."
Og de sade der og holdt Vagt over ham.
Og oven over hans Hoved satte de Beskyldningen imod ham skreven således: "Dette er Jesus, Jødernes Konge."
Da bliver der korsfæstet to Røvere sammen med ham, en ved den højre og en ved den venstre Side,
Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede på deres Hoveder og sagde:
"Du, som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, da stig ned af Korset!"

Se malerier
Læs passagen

Jesus bliver korsfæstet og derefter hånet af de jødiske ledere

Og på samme Måde hånede også Røverne ham, som vare korsfæstede med ham.
Men fra den sjette Time blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.
Og ved den niende Time råbte Jesus med høj Røst og sagde: "Eli! Eli! Lama Sabaktani?" det er: "Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?"
Men nogle af dem, som stode der og hørte det, sagde: "Han kalder på Elias."
Og straks løb en af dem hen og tog en Svamp og fyldte den med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke.

Se malerier
Læs passagen

Jesus dør

Men Jesus råbte atter med høj Røst og opgav Ånden.
Og se, Forhænget i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst til nederst; og Jorden skjalv, og Klipperne revnede,
og Gravene åbnedes; og mange af de hensovede helliges legemer bleve oprejste,

Se malerier
Læs passagen

Gravlæggelse Kristi legeme

Men der var mange Kvinder der, som så til i Frastand, hvilke havde fulgt Jesus fra Galilæa og tjent ham.
Iblandt dem vare Maria Magdalene og Maria, Jakobs og Josefs Moder, og Zebedæus's Sønners Moder.
Men da det var blevet Aften, kom en rig Mand fra Arimathæa, ved Navn Josef, som også selv var bleven Jesu Discipel.
Han gik til Pilatus og bad om Jesu Legeme. Da befalede Pilatus, at det skulde udleveres.
Og Josef tog Legemet og svøbte det i et rent, fint Linklæde
og lagde det i sin nye Grav, som han havde ladet hugge i Klippen, og væltede en stor Sten for Indgangen til Graven og gik bort.
Men Maria Magdalene og den anden Maria vare der, og de sade lige over for Graven.

Se malerier
Læs passagen

Jesus genopstår

Men efter Sabbaten, da det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til Graven.
Og se, der skete et stort Jordskælv; thi en Herrens Engel for ned fra Himmelen og trådte til og væltede Stenen bort og satte sig på den.
Men hans Udseende var ligesom et Lyn og hans Klædebon hvidt som Sne.
Men de, som holdt Vagt, skælvede af Frygt for ham og bleve som døde.
Men Engelen tog til Orde og sagde til Kvinderne: "I skulle ikke frygte! thi jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.
Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor Herren lå!
Og går hastigt hen og siger hans Disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han går forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham. Se, jeg har sagt eder det."

Se malerier
Læs passagen

Udseendet af den opstandne Kristus til disciplene

Men de elleve Disciple gik til Galilæa, til det Bjerg, hvor Jesus havde sat dem Stævne.
Og da de så ham tilbade de ham; men nogle tvivlede.
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al Magt i Himmelen og på Jorden.
Går derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds Navn,
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende."

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2019 Forening Jesus World Wide