Márk

Fedezze fel a fő epizód a Biblia illusztrálja a legnagyobb remekművek festészet

Bemerítő János utat készít a Messiásnak

A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,
A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád elõtt, a ki megkészíti a te útadat elõtted;
Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az õ ösvényeit:
Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára.
És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan õ általa a Jordán vizében, bûneikrõl vallást tévén.
János pedig teveszõrruhát és dereka körül bõrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.
És prédikála, mondván: Utánam jõ, a ki erõsebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.
Én vízzel kereszteltelek titeket, de õ Szent Lélekkel keresztel titeket.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Jézus bemerítkezik

És lõn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretbõl, és megkeresztelteték János által a Jordánban.
És azonnal feljõvén a vízbõl, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot õ reá leszállani;
És szózat lõn az égbõl: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Jézus Galileában kezdi meg a munkáját

Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.
És azonnal elhagyván az õ hálóikat, követék õt.
És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.
És azonnal hívá õket. És õk atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Jézus meggyógyít egy béna férfit

És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, a kit négyen emelnek vala.
És mivel a sokaság miatt nem férkõzhettek azzal õ hozzá, megbonták ama háznak fedelét, a hol Õ vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, a melyben a gutaütött feküdt.
Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bûneid.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Lévi elhívása

És a mikor tovaméne, meglátá Lévit, az Alfeus fiát, a ki a vámszedõ helyen ül vala, és monda néki: Kövess engemet. És felkelvén, követi vala õt.
És lõn, a mikor õ ennek házában asztalhoz üle, a vámszedõk és bûnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az õ tanítványaival; mert sokan valának, és követék õt.
És a mikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedõkkel és bûnösökkel, mondának az õ tanítványainak: Mi dolog, hogy a vámszedõkkel és a bûnösökkel eszik és iszik?
És a mikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bûnösöket hívjak megtérésre.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Nagy sokaság gyülekezik Jézushoz

Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé; és nagy sokaság követé õt Galileából és Júdeából,
És Jeruzsálembõl és Idumeából és a Jordánon túlról; és a Tirus és a Sidon környékiek is, a mikor hallották, hogy miket mível vala, nagy sokasággal jövének õ hozzá.
És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák õt.
Mert sokakat meggyógyított, úgy hogy a kiknek valami bajuk volt, reá rohanának, hogy illethessék õt.
A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala õt, leborulának elõtte, és kiáltának, mondván: Te vagy az Istennek a Fia.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

A tizenkét apostol kiválasztása

Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, a kiket akar vala; és hozzá menének.
És választa tizenkettõt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje õket prédikálni,
És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiûzni:
Simont, a kinek Péter nevet ada;
És Jakabot a Zebedeus fiát és Jánost a Jakab testvérét; és Boanerges nevet ada nékik, a mely azt teszi: mennydörgés fiai;
És Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot az Alfeus fiát, Taddeust és a kananeai Simont,
És Iskáriótes Júdást, a ki el is árulta õt.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdésCopyright © 2019 Egyesület Jesus World Wide