Máté

Fedezze fel a fő epizód a Biblia illusztrálja a legnagyobb remekművek festészet

Maga mellé szólítja tanítványait

Ettõl fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.
Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az õ testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.
És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.
Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék õt.
És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá õket.
Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék õt.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

A Hegyi beszéd

Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.
És megnyitván száját, tanítja vala õket, mondván:
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok, a kik sírnak: mert õk megvígasztaltatnak.
Boldogok a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet.
Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek.
Boldogok, az irgalmasok: mert õk irgalmasságot nyernek.
Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert õk az Istent meglátják.
Boldogok a békességre igyekezõk: mert õk az Isten fiainak mondatnak.
Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Akarom, gyógyulj meg

Mikor leszállott vala a hegyrõl, nagy sokaság követé õt.
És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula elõtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
És kinyújtván kezét, megilleté õt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Jézus lecsendesíti a vihart

És mikor a hajóra szállt vala, követék õt az õ tanítványai.
És ímé nagy háborgás lõn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; õ pedig aluszik vala.
És az õ tanítványai hozzámenvén, felkölték õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk.
És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lõn nagy csendesség.
Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Jézus meggyógyít egy béna férfit

Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bûnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.
És az felkelvén, haza méne.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Legyen a hitetek szerint

És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé õt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!
Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.
Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.
És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!
Azok pedig kimenvén, elterjeszték az õ hírét abban az egész tartományban.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

A tizenkét apostol kiküldése

És elõszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiûzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erõtelenséget.
A tizenkét apostol nevei pedig ezek: Elsõ Simon, a kit Péternek hívnak, és András, az õ testvére; Jakab, a Zebedeus fia, és János az õ testvére;
Filep és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedõ; Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, a kit Taddeusnak hívtak;
Simon a kananita, és Judás, az Iskariotes, a ki el is árulta õt.
Ezt a tizenkettõt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;
Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdésCopyright © 2019 Egyesület Jesus World Wide