Máté

Fedezze fel a fő epizód a Biblia illusztrálja a legnagyobb remekművek festészet

Keresztelő János a börtönben

János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettõt az õ tanítványai közül,
Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendõ, vagy mást várjunk?
És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:
A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Példázat a kincsről

Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Példázat az igazgyöngyről

Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedõhöz, a ki igazgyöngyöket keres;
A ki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván a mije volt, megvevé azt.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Bemerítő János halála

Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelték, tánczola a Heródiás leánya õ elõttük, és megtetszék Heródesnek;
Azért esküvéssel fogadá, hogy a mit kér, megadja néki.
A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: Add ide nékem egy tálban a Keresztelõ János fejét.
És megszomorodék a király, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda.
És elküldvén, fejét véteté Jánosnak a tömlöczben.
És elõhozák az õ fejét egy tálban, és adák a leánynak; az pedig vivé az õ anyjának.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Jézus enni ad több, mint ötezer embernek

Mikor pedig estveledék, hozzá menének az õ tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idõ már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget.
Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök.
Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk.
Õ pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.
És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fûre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.
És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral.
A kik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Jézus és Péter a vízen jár

A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.
Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.
És mikor látták a tanítványok, hogy õ a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.
De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdés

Jézus segít egy kánaáni asszonyon

És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtõl gonoszul gyötörtetik.
Õ pedig egy szót sem felele néki. És az õ tanítványai hozzá menvén, kérik vala õt, mondván: Bocsásd el õt, mert utánunk kiált.
Õ pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.
Az asszony pedig odaérvén, leborula elõtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!
Õ pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.
Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, a mik az õ uroknak asztaláról aláhullanak.
Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az õ leánya attól a pillanattól fogva.

Lásd festmények
Olvassa el a bekezdésCopyright © 2018 Egyesület Jesus World Wide