Johannes

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Døperen johannes kalt for omvendelse

Og dette er Johannes' vidnesbyrd, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: Hvem er du?
Da bekjente han og nektet ikke; han bekjente: Jeg er ikke Messias.
Og de spurte ham: Hvad da? Er du Elias? Han sa: Det er jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte: Nei.
De sa da til ham: Hvem er du? så vi kan gi dem svar som har sendt oss; hvad sier du om dig selv?
Han sa: Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt.

Se malerier
Les avsnittet

Johannes peker på jesus

Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!
Det er ham om hvem jeg sa: Efter mig kommer en mann som er kommet foran mig, fordi han var før mig.
Og jeg kjente ham ikke; men forat han skulde åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.
Og Johannes vidnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blev over ham.
Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige Ånd;
og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds Sønn.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus kaller medarbeidere

(1:41) En av de to som hørte hint ord av Johannes og fulgte efter ham, var Andreas, Simon Peters bror;
(1:42) han finner først sin bror Simon, og sier til ham: Vi har funnet Messias, det er utlagt: Kristus.
(1:43) Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter.
(1:44) Dagen efter vilde han dra derfra til Galilea, og han traff Filip. Og Jesus sa til ham: Følg mig!
(1:45) Men Filip var fra Betsaida, Andreas' og Peters by.
(1:46) Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret!
(1:47) Og Natanael sa til ham: Kan det komme noget godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se!
(1:48) Jesus så Natanael komme bortimot sig, og sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i.
(1:49) Natanael sa til ham: Hvor kjenner du mig fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på dig, mens du var under fikentreet, så jeg dig.
(1:50) Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge!
(1:51) Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg sa dig at jeg så dig under fikentreet, derfor tror du? Du skal få se det som er større enn dette.
(1:52) Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal se himmelen åpnet og Guds engler stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Se malerier
Les avsnittet

Bryllupet i kana

Og på den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der;
men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet.
Og da det blev mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin.
Jesus sa til henne: Hvad har jeg med dig å gjøre, kvinne? Min time er ennu ikke kommet.
Hans mor sa til tjenerne: Hvad han sier eder, det skal I gjøre.
Nu stod der, efter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av sten, hvert på to eller tre anker.
Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen.
Så sa han til dem: ¥s nu op og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham.
Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra -- men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det -- da kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham:

Se malerier
Les avsnittet

Et tempel, ikke et torg

Og jødenes påske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem.
Og i templet fant han dem som solgte okser og får og duer, og pengevekslerne som satt der,
og han gjorde sig en svepe av rep og drev alle ut av templet, både fårene og oksene, og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han,
og til due-kremmerne sa han: Ta dette bort herfra! gjør ikke min Faders hus til en handelsbod!

Se malerier
Les avsnittet

Jesus snakker med nikodemus

Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer;
han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny!

Se malerier
Les avsnittet

Jesus og den samaritanske kvinnen

En kvinne fra Samaria kommer for å dra op vann. Jesus sier til henne: Gi mig å drikke!
Hans disipler var gått bort til byen for å kjøpe mat.
Den samaritanske kvinne sier da til ham: Hvorledes kan du som er jøde, be mig, en samaritansk kvinne, om å få drikke? -for jøder har ikke samkvem med samaritaner.
Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig: Gi mig å drikke! da hadde du bedt ham, og han hadde gitt dig levende vann.
Kvinnen sier til ham: Herre! du har jo ikke noget å dra op vann med, og brønnen er dyp; hvor har du da det levende vann fra?
Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, han og hans sønner og hans fe?
Jesus svarte og sa til henne: Enhver som drikker av dette vann, skal tørste igjen;
men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2019 Organisasjon Jesus World Wide