Markus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Døperen johannes

Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium.
Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei;
det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!
-- således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse,
og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.
Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning.
Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse.
Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd.

Se malerier
Les avsnittet

Jesu dåp

Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan;
og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due.
Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.

Se malerier
Les avsnittet

De første disiplene

Og da han gikk forbi ved den Galileiske Sjø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere;
og Jesus sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere!
Og de forlot straks sine garn og fulgte ham.
Og da han var gått litt lenger frem, så han Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johannes i ferd med å bøte sine garn i båten,
og straks kalte han dem, og de forlot sin far Sebedeus i båten med leiefolkene og fulgte ham.

Se malerier
Les avsnittet

Helbredelsen av den lamme

Og de kom til ham med en verkbrudden, som blev båret av fire mann;
og da de ikke kunde komme frem til ham for folketrengselen, tok de taket av der hvor han var, og brøt hull og firte ned sengen som den verkbrudne lå på.
Og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Sønn! dine synder er dig forlatt.

Se malerier
Les avsnittet

Lmiddag på levi

Og da han gikk videre, så han Levi, Alfeus' sønn, sitte på tollboden, og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.
Og det skjedde at han satt til bords i hans hus; og mange toldere og syndere satt til bords med Jesus og hans disipler; for det var mange av dem, og de fulgte ham.
Og da de skriftlærde og fariseerne så at han åt sammen med toldere og syndere, sa de til hans disipler: Han eter og drikker med toldere og syndere!
Og da Jesus hørte det, sa han til dem: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt; jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus lærer folket

Og Jesus drog bort med sine disipler til sjøen, og en stor mengde fra Galilea og fra Judea fulgte ham,
og fra Jerusalem og fra Idumea og fra landet på hin side Jordan og omkring Tyrus og Sidon kom de til ham, en stor mengde, da de hørte hvor store gjerninger han gjorde.
Og han bød sine disipler at en båt skulde ligge ferdig til ham for folkets skyld, forat de ikke skulde trenge ham;
for han helbredet mange, så at alle de som hadde plager, trengte sig inn på ham for å få røre ved ham.
Og når de urene ånder så ham, falt de ned for ham og ropte: Du er Guds Sønn!

Se malerier
Les avsnittet

Flere medarbeidere kalles

Og han gikk op i fjellet og kalte til sig dem han selv vilde, og de gikk til ham.
Og han utvalgte tolv, som skulde være med ham, og som han kunde sende ut for å forkynne ordet
og ha makt til å drive ut de onde ånder,
og han gav Simon navnet Peter,
og Jakob, Sebedeus' sønn, og Johannes, Jakobs bror, og han gav dem navnet Boanerges, det er tordensønner,
og Andreas og Filip og Bartolomeus og Matteus og Tomas og Jakob, Alfeus' sønn, og Taddeus og Simon Kananeus
og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2019 Organisasjon Jesus World Wide