Matteus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Barnet blir lovt

Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det sig, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den Hellige Ånd.
Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke vilde føre skam over henne, vilde skille sig fra henne i stillhet.
Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.
Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier:
Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Se malerier
Les avsnittet

Jesu fødsel

Da nu Josef var våknet op av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin hustru til sig.
Og han holdt sig ikke til henne før hun hadde født sin sønn, og han kalte ham Jesus.

Se malerier
Les avsnittet

Tilbedelse av magi

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom nogen vismenn fra ¥sterland til Jerusalem og sa:
Hvor er den jødenes konge som nu er født? Vi har sett hans stjerne i ¥sten og er kommet for å tilbede ham.
Men da kong Herodes hørte det, blev han forferdet, og hele Jerusalem med ham.
Og han sammenkalte alle yppersteprestene og de skriftlærde blandt folket og spurte dem hvor Messias skulde fødes.
De sa til ham: I Betlehem i Judea; for så er skrevet ved profeten:
Og du Betlehem i Juda land, du er ingenlunde den ringeste blandt høvdingene i Juda; for fra dig skal utgå en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.
Da kalte Herodes hemmelig vismennene til sig og spurte dem nøie om tiden da stjernen hadde vist sig;
og han sendte dem til Betlehem og sa: Gå og spør nøie om barnet; og når I har funnet det, da si mig til, forat også jeg kan komme og tilbede det!
Da de hadde hørt kongens ord, drog de avsted; og se, stjernen som de hadde sett i ¥sten, gikk foran dem, inntil den kom og blev stående over det sted hvor barnet var.
Og da de så stjernen, blev de over all måte glade.
Og de gikk inn i huset og så barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det, og oplot sine gjemmer og bar frem gaver til det: gull og røkelse og myrra.

Se malerier
Les avsnittet

Den hellige familie flykter til egypt

Og da de var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke skulde vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei bort til sitt land.
Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det.
Da stod han op og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten,
og han blev der til Herodes' død, forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.

Se malerier
Les avsnittet

Døperen johannes begynner sitt virke

I de dager stod døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken
og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!
For det er ham profeten Esaias taler om når han sier: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!
Men Johannes hadde klædebon av kamelhår og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning.
Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham,
og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus blir døpt

Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham.
Men han nektet ham det og sa: Jeg trenger til å bli døpt av dig, og du kommer til mig?
Men Jesus svarte og sa til ham: La det nu skje! for således sømmer det sig for oss å fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje.
Men da Jesus var døpt, steg han straks op av vannet, og se, himmelen åpnet sig for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham.
Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus blir fristet

Da blev Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen.
Og da han hadde fastet firti dager og firti netter, blev han til sist hungrig.
Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød!
Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.
Da tok djevelen ham med sig til den hellige stad og stilte ham på templets tinde, og sa til ham:
Er du Guds Sønn, da kast dig ned! for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig, og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten.
Jesus sa til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.
Atter tok djevelen ham med op på et meget høit fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham:
Alt dette vil jeg gi dig hvis du vil falle ned og tilbede mig.
Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.
Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2019 Organisasjon Jesus World Wide