Łukasza

Odkryj główne epizody Biblii zilustrowane przez najwybitniejszych arcydzieł malarstwa

Zapowiedź narodzenia Jezusa

A w miesiącu szóstym posłany jest Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret,
Do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja.
A wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami.
Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, jakie by to było pozdrowienie.
I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga.
A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus.
Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego;
I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca.
Zatem Maryja rzekła do Anioła: Jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam?
A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Narodzenie Jana Chrzciciela

A Elżbiecie wypełnił się czas, aby porodziła, i porodziła syna.
A usłyszawszy sąsiedzi i pokrewni jej, iż Pan z nią uczynił wielkie miłosierdzie swoje, radowali się pospołu z nią.
I stało się, że ósmego dnia przyszli, aby obrzezali dzieciątko; i nazwali je imieniem ojca jego, Zacharyjaszem.
Ale odpowiadając matka jego rzekła: Nie tak; lecz nazwany będzie Janem.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Młodość Jana Chrzciciela

A ono dzieciątko rosło, i umacniało się w duchu, i było na pustyniach aż do onego dnia, którego się okazało przed Izraelem.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Pasterze i aniołowie

A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
A oto Anioł Pański stanął podle nich, a chwała Pańska zewsząd oświeciła je, i bali się bojaźnią wielką.
I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi:
Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie.
A zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

A gdy się wypełniło ośm dni, aby obrzezano ono dzieciątko, tedy imię jego nazwane jest Jezus, którem było nazwane od Anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło.
Gdy się też wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalemu, aby go stawili Panu,
(Tak jako napisano w zakonie Pańskim: że wszelki mężczyzna, otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.)
A żeby oddali ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic, albo dwoje gołąbiąt.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Świętej Rodziny

A ojciec i matka jego dziwowali się temu, co powiadano o nim.
I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Dwunastoletni Jezus w świątyni

A dzieciątko ono rosło, i umacniało się w Duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad niem.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragrafCopyright © 2019 Zrzeszenie Jesus World Wide