Marka

Odkryj główne epizody Biblii zilustrowane przez najwybitniejszych arcydzieł malarstwa

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę

Ten jest początek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
Jan chrzcił na puszczy, i kazał chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.
I wychodziła do niego wszystka kraina Judzka, i Jeruzalemczycy, a wszyscy byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, wyznawając grzechy swoje.
Ale Jan przyodziany był sierścią wielbłądową, a pas skórzany był około biódr jego, a jadał szarańczę i miód leśny.
I kazał, mówiąc: Idzie za mną możniejszy niżeli ja, któremum nie jest godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u obuwia jego.
Jamci was chrzcił wodą; ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Chrzest i kuszenie Jezusa

I stało się w one dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego, a ochrzczony jest od Jana w Jordanie.
A zarazem wystąpiwszy z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa, i Ducha jako gołębicę na niego zstępującego.
I stał się głos z nieba: Tyś jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Powołanie pierwszych uczniów

A przechodząc się nad morzem Galilejskiem, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieć w morze; bo byli rybitwi.
I rzekł im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi.
A oni zarazem opuściwszy sieci swoje, poszli za nim.
A stamtąd troszeczkę odszedłszy, ujrzał Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, a oni w łodzi poprawiali sieci.
I zaraz ich powołał; a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z czeladzią, poszli za nim.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Jezus uzdrawia sparaliżowanego

Tedy przyszli do niego niosący powietrzem ruszonego, którego czterej nieśli.
A gdy do niego przystąpić nie mogli dla ciżby, odarli dach, gdzie był Jezus, a przełamawszy go, spuścili po powrozach na dół łoże, na którem leżał powietrzem ruszony.
A widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Synu! odpuszczone są tobie grzechy twoje.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Powołanie Lewiego

A idąc mimo cła, ujrzał Lewiego, syna Alfeuszowego, siedzącego na cle, i rzekł mu: Pójdź za mną! a on wstawszy szedł za nim.
I stało się, gdy Jezus siedział za stołem w domu jego, że wiele celników i grzeszników wespół siedziało z Jezusem i z uczniami jego; bo ich wiele było, i chodzili za nim.
A nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie widząc go, że jadł z celnikami i z grzesznikami, mówili do uczniów jego: Cóż jest, iż z celnikami i z grzesznikami je i pije?
A usłyszawszy to Jezus, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają; nie przyszedłem, wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Tłumy idą za Jezusem

Ale Jezus z uczniami swymi ustąpił nad morze, a wielkie mnóstwo szło za nim z Galilei i z ziemi Judzkiej,
I z Jeruzalemu, i z Idumei, i zza Jordanu, i z tych, którzy mieszkali około Tyru i Sydonu, wielkie mnóstwo, słysząc, jak wielkie rzeczy czynił, przyszli do niego.
I rozkazał uczniom swoim, aby łódkę mieli zawsze w pogotowiu, dla ludu, aby go nie cisnęli.
Albowiem ich wiele uzdrawiał, tak iż nań padali, aby się go dotykali, którzykolwiek choroby mieli.
A duchowie nieczyści, gdy go ujrzeli, upadali przed nim i wołali, mówiąc: Ty jesteś Syn Boży!

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Wybór dwunastu apostołów

I wstąpił na górę, a wezwał do siebie tych, których sam chciał, i przyszli do niego.
I postanowił ich dwanaście, aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangieliję:
I żeby mieli moc uzdrawiać choroby i wyganiać dyjabły:
Szymona, któremu imię dał Piotr;
I Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata Jakóbowego, (którym dał imię Boanerges, to jest: synowie gromu);
I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakóba, syna Alfeuszowego, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka;
I Judasza Iszkaryjota, który go też wydał.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragrafCopyright © 2019 Zrzeszenie Jesus World Wide