Mateusza

Odkryj główne epizody Biblii zilustrowane przez najwybitniejszych arcydzieł malarstwa

Żołnierze śmieją się z Jezusa

A ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, i miotali los, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje, a o odzienie moje los miotali.
A siedząc, strzegli go tam.
I przybili nad głową jego winę jego napisaną: Ten jest Jezus, król żydowski.
Byli też ukrzyżowani z nim dwaj zbójcy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy.
A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swojemi,
I mówiąc: Ty, co rozwalasz kościół, a w trzech dniach budujesz go, ratuj samego siebie; jeźliś jest Syn Boży, zstąp z krzyża.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Ukrzyżowanie

Także też i zbójcy, którzy byli z nim ukrzyżowani, urągali mu.
A od szóstej godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do dziewiątej godziny.
A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, Lama Sabachtani! to jest, Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?
Tedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Elijasza ten woła.
A zarazem bieżawszy jeden z nich, wziął gąbkę, i napełnił ją octem, a włożywszy na trzcinę, dał mu pić.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Śmierć Jezusa

Ale Jezus zawoławszy po wtóre głosem wielkim, oddał ducha.
A oto zasłona kościelna rozerwała się na dwoje od wierzchu aż do dołu, i trzęsła się ziemia, a skały się rozpadały.
I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało:

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Pogrzeb Jezusa

A było tam wiele niewiast z daleka się przypatrujących, które były przyszły za Jezusem od Galilei, posługując mu;
Między któremi była Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa i Jozesowa, i matka synów Zebedeuszowych.
A gdy był wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatyi, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym.
Ten przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusowe.Tedy Piłat rozkazał, aby mu było ono ciało oddane;
A Józef wziąwszy ono ciało, uwinął je w czyste prześcieradło;
I położył je w nowym grobie swoim, który był w opoce wykował; a przywaliwszy do drzwi grobowych kamień wielki, odszedł.
A była tam Maryja Magdalena, i druga Maryja, które siedziały przeciwko grobowi.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Zmartwychwstanie

A gdy się skończył sabat, i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały.
A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi; albowiem Anioł Pański zstąpiwszy z nieba, przystąpił i odwalił kamień ode drzwi, i usiadł na nim.
A było wejrzenie jego jako błyskawica, a szata jego biała jako śnieg.
A ci, którzy strzegli grobu, drżeli, bojąc się go, i stali się jako umarli.
Ale Anioł odpowiadając, rzekł do niewiast: Nie bójcie się wy; boć wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie.
Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.
A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał; a oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; otom wam powiedział.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Pojawienie się Chrystusa Zmartwychwstałego do uczniów

Lecz jedenaście uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był naznaczył Jezus.
Ale ujrzawszy go, pokłonili mu się; lecz niektórzy wątpili.
Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego;
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragrafCopyright © 2019 Zrzeszenie Jesus World Wide