Marcu

Descopera principalele episoade ale Bibliei ilustrată de cele mai mari capodopere ale picturii

Răstignirea

Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă: „Locul căpăţânii”.
I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.
După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare.
Când L-au răstignit, era ceasul al treilea.
Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul iudeilor.”
Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta, şi altul la stânga Lui.
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.”
Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile,
mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi coboară-Te de pe cruce!”
Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate mântui!
Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de El.

Vezi picturi
Citiți paragraful

Moartea lui Isus pe cruce

La ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea.
Şi, în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani”, care tălmăcit înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!”
Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!”
Dar Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul.
Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos.
Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”

Vezi picturi
Citiți paragraful

îngropare

a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
Pilat s-a mirat că murise aşa de curând; a chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.
După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.
Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.

Vezi picturi
Citiți paragraful

Învierea lui Isus Hristos

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.
În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele.
Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?”
Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.
Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat.
El le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră.
Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea: acolo Îl veţi vedea, cum v-a spus.”

Vezi picturi
Citiți paragrafulCopyright © 2019 Organizație Jesus World Wide