Matei

Descopera principalele episoade ale Bibliei ilustrată de cele mai mari capodopere ale picturii

Umilire, coroana de spini

După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.”
Apoi au şezut jos şi-L păzeau.
Şi I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.”
Împreună cu El au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta, şi celălalt la stânga Lui.
Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap
şi ziceau: „Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”

Vezi picturi
Citiți paragraful

Răstignirea lui Isus

Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El, Îi aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură.
De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.
Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!”
Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea.

Vezi picturi
Citiți paragraful

Moartea lui Isus

Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.
Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,
mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.

Vezi picturi
Citiți paragraful

înmormântarea trupului lui Hristos

Acolo erau şi multe femei care priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească.
Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei.
Spre seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus.
El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-L dea.
Iosif a luat trupul, L-a înfăşurat într-o pânză curată de in
şi L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat.
Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa mormântului.

Vezi picturi
Citiți paragraful

Învierea lui Isus

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.
Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;
şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

Vezi picturi
Citiți paragraful

Apariția lui Cristos Înviat discipolilor săi

Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.
Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Vezi picturi
Citiți paragrafulCopyright © 2019 Organizație Jesus World Wide