Johannes

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Johannes Döparens vittnesbörd

Och detta är vad Johannes vittnade, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var.
Han svarade öppet och förnekade icke; han sade öppet: "Jag är icke Messias."
Åter frågade de honom: "Vad är du då? Är du Elias?" Han svarade: "Det är jag icke." - "Är du Profeten?" Han svarade: "Nej."
Då sade de till honom: "Vem är du då? Säg oss det, så att vi kunna giva dem svar, som hava sänt oss. Vad säger du om dig själv?"
Han svarade: "Jag är rösten av en som ropar i öknen: 'Jämnen vägen för Herren', såsom profeten Esaias sade."

Se målningar
Läs stycket

Johannes Döparen döper Jesus

Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: "Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!
Om denne var det som jag sade: 'Efter mig kommer en man som är före mig; ty han var förr än jag.'
Och jag kände honom icke; men för att han skall bliva uppenbar för Israel, därför är jag kommen och döper i vatten."
Och Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden såsom en duva sänka sig ned från himmelen; och han förblev över honom.
Och jag kände honom icke; men den som sände mig till att döpa i vatten, han sade till mig: 'Den över vilken du får se Anden sänka sig ned och förbliva, han är den som döper i helig ande.'
Och jag har sett det, och jag har vittnat att denne är Guds Son."

Se målningar
Läs stycket

Jesu första lärjungar

En av de två som hade hört var Johannes sade, och som hade följt Jesus, var Andreas, Simon Petrus' broder.
Denne träffade först sin broder Simon och sade till honom: "Vi hava funnit Messias" (det betyder detsamma som Kristus).
Och han förde honom till Jesus. Då såg Jesus på honom och sade: "Du är Simon, Johannes' son; du skall heta Cefas" (det betyder detsamma som Petrus).
Dagen därefter ville Jesus gå därifrån till Galileen, och han träffade då Filippus. Och Jesus sade till honom: "Följ mig."
Och Filippus var från Betsaida, Andreas' och Petrus' stad.
Filippus träffade Natanael och sade till honom: "Den som Moses har skrivit om i lagen och som profeterna hava skrivit om, honom hava vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret."
Natanael sade till honom: "Kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade honom: "Kom och se."
När nu Jesus såg Natanael nalkas, sade han om honom: "Se, denne är en rätt israelit, i vilken icke finnes något svek."
Natanael frågade honom: "Huru kunna du känna mig?" Jesus svarade och sade till honom: "Förrän Filippus kallade dig, såg jag dig, där du var under fikonträdet."
Natanael svarade honom: "Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung."
Jesus svarade och sade till honom: "Eftersom jag sade dig att jag såg dig under fikonträdet, tror du? Större ting än vad detta är skall du få se."
Därefter sade han till honom: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över Människosonen."

Se målningar
Läs stycket

Äktenskapet i Kana

På tredje dagen var ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu moder var där.
Också Jesus och hans lärjungar blevo bjudna till bröllopet.
Och vinet begynte taga slut. Då sade Jesu moder till honom: "De hava intet vin."
Jesus svarade henne: "Låt mig vara, moder; min stund är ännu icke kommen."
Hans moder sade då till tjänarna: "Vadhelst han säger till eder, det skolen I göra."
Nu stodo där sex stenkrukor, sådana som judarna hade för sina reningar; de rymde två eller tre bat-mått var.
Jesus sade till dem: "Fyllen krukorna med vatten." Och de fyllde dem ända till brädden.
Sedan sade han till dem: "Ösen nu upp och bären till övertjänaren." Och de gjorde så.
Och övertjänaren smakade på vattnet, som nu hade blivit vin; och han visste icke varifrån det hade kommit, vilket däremot tjänarna visste, de som hade öst upp vattnet. Då kallade övertjänaren på brudgummen.

Se målningar
Läs stycket

Det gamla och det nya templet

Judarnas påsk var nu nära, och Jesus begav sig då upp till Jerusalem.
Och när han fick i helgedomen se huru där sutto män som sålde fäkreatur och får och duvor, och huru växlare sutto där.
Då gjorde han sig ett gissel av tåg och drev dem alla ut ur helgedomen, med får och fäkreatur, och slog ut växlarnas penningar och stötte omkull deras bord.
Och till duvomånglarna sade han: "Tagen bort detta härifrån; gören icke min Faders hus till ett marknadshus."

Se målningar
Läs stycket

Jesus och Nikodemus

Men bland fariséerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.
Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: "Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom."
Jesus svarade och sade till honom: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike."
Nikodemus sade till honom: "Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?"
Jesus svarade: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.
Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.
Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt.

Se målningar
Läs stycket

Jesus och den samaritiska kvinnan

Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Giv mig att dricka."
Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat.
Då sade den samaritiska kvinnan till honom: "Huru kan du, som är jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka?" Judarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna.
Jesus svarade och sade till henne: "Förstode du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig levande vatten."
Kvinnan sade till honom: "Herre, du har ju intet att hämta upp vatten med, och brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet?"
Icke är du väl förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den?"
Jesus svarade och sade till henne: "Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen;
men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv."

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide