Lukas

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Ängelns budskap till Maria

I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret,
till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria.
Och ängeln kom in till henne och sade: "Hell dig, du högtbenådade! Herren är med dig."
Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära.
Då sade ängeln till henne: "Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.
Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus.
Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron.
Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara."
Då sade Maria till ängeln: "Huru skall detta ske? Jag vet ju icke av någon man."
Ängeln svarade och sade till henne: "Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son.

Se målningar
Läs stycket

Johannes Döparens födelse

Så var nu för Elisabet tiden inne, då hon skulle föda; och hon födde en son.
Och när hennes grannar och fränder fingo höra att Herren hade bevisat henne så stor barmhärtighet, gladde de sig med henne.
Och på åttonde dagen kommo de för att omskära barnet; och de ville kalla honom Sakarias, efter hans fader.
Men hans moder tog till orda och sade: "Ingalunda; han skall heta Johannes."

Se målningar
Läs stycket

Ungdom av Johannes Döparen

Och barnet växte upp och blev allt starkare i anden. Och han vistades i öknen, intill den dag då han skulle träda fram för Israel.

Se målningar
Läs stycket

Några herdar besöker Jesus

I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.
Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.
Men ängeln sade till dem: "Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.
Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba."
I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:
"Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!"

Se målningar
Läs stycket

Maria och Josef tar med Jesus till templet

När sedan åtta dagar hade gått till ända och han skulle omskäras, gavs honom namnet Jesus, det namn som hade blivit nämnt av ängeln, förrän han blev avlad i sin moders liv.
Och när deras reningsdagar hade gått till ända, de som voro föreskrivna i Moses' lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära honom fram inför Herren,
enligt den föreskriften i Herrens lag, att "allt mankön som öppnar moderlivet skall räknas såsom helgat åt Herren",
så ock för att offra "ett par duvor eller två unga turturduvor", såsom stadgat var i Herrens lag.

Se målningar
Läs stycket

Den heliga familjen

Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom.
Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: "Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.

Se målningar
Läs stycket

Ungdom Jesu Kristi

Men barnet växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av vishet; och Guds nåd var över honom.

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide