Lukas

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Den blinde vid Jeriko

Då han nu nalkades Jeriko, hände sig att en blind man satt vid vägen och tiggde.
När denne hörde en hop människor gå där fram, frågade han vad det var.
Och man omtalade för honom att det var Jesus från Nasaret som kom på vägen.
Då ropade han och sade: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig."
Och de som gingo framför tillsade honom strängeligen att han skulle tiga; men han ropade ännu mycket mer: "Davids son, förbarma dig över mig."
Då stannade Jesus och bjöd att mannen skulle ledas fram till honom. Och när han hade kommit fram, frågade han honom:
"Vad vill du att jag skall göra dig?" Han svarade: "Herre, låt mig få min syn."
Jesus sade till honom: "Hav din syn; din tro har hjälpt dig."
Och strax fick han sin syn och följde honom och prisade Gud. Och allt folket som såg detta lovade Gud.


Se målningar
Läs stycket

Jesus i Getsemane

Och han gick ut och begav sig till Oljeberget, såsom hans sed var; och hans lärjungar följde honom.
Men när han hade kommit till platsen, sade han till dem: "Bedjen att I icke mån komma i frestelse."
Sedan gick han bort ifrån dem, vid pass ett stenkast, och föll ned på sina knän och bad
och sade: "Fader, om det är din vilja, så tag denna kalk ifrån mig. Dock, ske icke min vilja, utan din."
Då visade sig för honom en ängel från himmelen, som styrkte honom.
Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom blodsdroppar, som föllo ned på jorden.

Se målningar
Läs stycket

Petrus förnekar Jesus

Så grepo de honom och förde honom åstad in i översteprästens hus. Och Petrus följde efter på avstånd.
Och de tände upp en eld mitt på gården och satte sig där tillsammans, och Petrus satte sig ibland dem.
Men en tjänstekvinna, som fick se honom, där han satt vid elden fäste ögonen på honom och sade: "Också denne var med honom.
Men han nekade och sade: "Kvinna, jag känner honom icke."
Kort därefter fick en annan, en av mannen, se honom och sade: "Också du är en av dem." Men Petrus svarade: "Nej, det är jag icke."
Vid pass en timme därefter kom en annan som bedyrade och sade: "Förvisso var också denne med honom; han är ju ock en galilé."
Då svarade Petrus: "Jag förstår icke vad du menar." Och i detsamma, medan han ännu talade, gol hanen.
Då vände Herren sig om och såg på Petrus; och Petrus kom då ihåg Herrens ord, huru han hade sagt till honom: "Förrän hanen i dag har galit, skall du tre gånger förneka mig."
Och han gick ut och grät bitterligen.

Se målningar
Läs stycket

Jesus inför Pilatus

Och de stodo upp, hela hopen, och förde honom till Pilatus.
Och de stodo upp, hela hopen, och förde honom till Pilatus.
Där begynte de anklaga honom och sade: »Vi hava funnit att denne man förleder vårt folk och vill förhindra att man giver kejsaren skatt, och att han säger sig vara Messias, en konung.»

Se målningar
Läs stycket

Jesus döms till döden

Då skriade hela hopen och sade: »Hav bort denne, och giv oss Barabbas lös.»
(Denne man hade blivit kastad i fängelse på grund av ett upplopp, som hade ägt rum i staden, och för ett dråps skull.)
Åter talade Pilatus till dem, ty han önskade att kunna giva Jesus lös.
Men de ropade emot honom: »Korsfäst, korsfäst honom!»
Då talade han till dem för tredje gången och frågade: »Vad ont har denne då gjort? Jag har icke funnit honom skyldig till något som förtjänar döden Därför vill jag giva honom lös, sedan jag har tuktat honom.»
Men de lågo över honom med höga rop och begärde att han skulle låta korsfästa honom; och deras rop blevo honom övermäktiga.
Då dömde Pilatus att så skulle ske, som de begärde.
Och han lösgav den man de begärde, den som hade blivit kastad i fängelse för upplopp och dråp; men Jesus utlämnade han, för att med honom skulle ske efter deras vilja.

Se målningar
Läs stycket

Jesus korsfästes

Jämväl två andra, två ogärningsmän, fördes ut för att avlivas tillika med honom.
Och när de hade kommit till den plats som kallades »Huvudskallen» korsfäste de honom där, så ock ogärningsmännen, den ene på högra sidan och den andre på vänstra.
Men Jesus sade. »Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.
Men folket stod och såg därpå. Och jämväl rådsherrarna drevo gäck med honom och sade: »Andra har han hjälpt; nu må han hjälpa sig själv, om han är Guds Smorde, den utvalde.»
Också krigsmännen gingo fram och begabbade honom och räckte honom ättikvin
och sade: »Är du judarnas konung, så hjälp dig själv.»
Men över honom hade man ock satt upp en överskrift: »Denne är judarnas konung.»
Och en av de ogärningsmän som voro där upphängda smädade honom och sade: »Du är ju Messias; hjälp då dig själv och oss.»
Då tillrättavisade honom den andre och svarade och sade: »Fruktar icke heller du Gud, du som är under samma dom?
Oss vederfares detta med all rätt, ty vi lida vad våra gärningar äro värda, men denne man har intet ont gjort.»
Sedan sade han: »Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike.»
Han svarade honom: »Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.»

Se målningar
Läs stycket

Jesus dör

Det var nu omkring sjätte timmen; då kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen,
i det att solen miste sitt sken. Och förlåten i templet rämnade mitt itu.
Och Jesus ropade med hög röst och sade: »Fader, i dina händer befaller jag min ande.» Och när han hade sagt detta, gav han upp andan.
Men när hövitsmannen såg vad som skedde, prisade han Gud och sade: »Så var då denne verkligen en rättfärdig man!»
Och när allt folket, de som hade kommit tillsammans för att se härpå, sågo vad som skedde, slogo de sig för bröstet och vände hem igen.

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide