Markus

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Johannes Döparens predikan

Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.
Så är skrivet hos profeten Esaias: "Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig.
Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.'"
I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.
Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.
Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder och levde av gräshoppor och vildhonung.
Och han predikade och sade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag; jag är icke ens värdig att böja mig ned för att upplösa hans skorem.
Jag döper eder med vatten, men han skall döpa eder med helig ande."

Se målningar
Läs stycket

Jesus blir döpt

Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nasaret i Galileen. Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes.
Och strax då han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig och Anden såsom en duva sänka sig ned över honom.
Och en röst kom från himmelen: "Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag."

Se målningar
Läs stycket

Jesu första lärjungar

När han nu gick fram utmed Galileiska sjön, fick han se Simon och Simons broder Andreas kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.
Och Jesus sade till dem: "Följen mig, så skall jag göra eder till människofiskare."
Strax lämnade de näten och följde honom.
När han hade gått litet längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de sutto i båten, också de, och ordnade sina nät.
Och strax kallade han dem till sig; och de lämnade sin fader Sebedeus med legodrängarna kvar i båten och följde honom.

Se målningar
Läs stycket

Jesus förlåter synder

Då kommo de till honom med en lam man, som bars dit av fyra män.
Och då de för folkets skull icke kunde komma fram till honom med mannen, togo de bort taket över platsen där han var; och sedan de så hade gjort en öppning, släppte de ned sängen, som den lame låg på.
När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: "Min son, dina synder förlåtas dig."

Se målningar
Läs stycket

Jesus hos publikaner och syndare

När han nu gick där fram, fick han se Levi, Alfeus' son, sitta vid tullhuset. Och han sade till denne: "Följ mig." Då steg han upp och följde honom.
När Jesus därefter låg till bords i hans hus, voro där såsom bordsgäster, jämte Jesus och hans lärjungar, också många publikaner och syndare; ty många sådana funnos bland dem som följde honom.
Men när de skriftlärde bland fariséerna sågo att han åt med publikaner och syndare, sade de till hans lärjungar: "Huru kan han äta med publikaner och syndare?"
När Jesus hörde detta, sade han till dem: "Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare."

Se målningar
Läs stycket

Stora skaror följer Jesus

Och Jesus drog sig med sina lärjungar undan till sjön, och en stor hop folk följde honom från Galileen.
Och från Judeen och Jerusalem och Idumeen och från landet på andra sidan Jordan och från trakterna omkring Tyrus och Sidon kom en stor hop folk till honom, när de fingo höra huru stora ting han gjorde.
Och han tillsade sina lärjungar att en båt skulle hållas tillreds åt honom, för folkets skull, för att de icke skulle tränga sig inpå honom.
Ty han botade många och blev därför överlupen av alla som hade någon plåga och fördenskull ville röra vid honom.
Och när de orena andarna sågo honom, föllo de ned för honom och och ropade och sade: "Du är Guds Son."

Se målningar
Läs stycket

Jesus utser tolv apostlar

Och han gick upp på berget och kallade till sig några som han själv utsåg; och de kommo till honom.
Så förordnade han tolv som skulle följa honom, och som han ville sända ut till att predika,
och de skulle hava makt att bota sjuka och driva ut onda andar.
Han förordnade alltså dessa tolv: Simon, åt vilken han gav tillnamnet Petrus;
vidare Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, Jakobs broder, åt vilka han gav tillnamnet Boanerges (det betyder tordönsmän);
vidare Andreas och Filippus och Bartolomeus och Matteus och Tomas och Jakob, Alfeus' son, och Taddeus och Simon ivraren
och Judas Iskariot, densamme som förrådde honom.

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide