Markus

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Den första nattvarden

Medan de nu åto, tog han ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt dem och sade: "Tagen detta; detta är min lekamen."
Och han tog en kalk och tackade Gud ock gav åt dem; och de drucko alla därav.
Och han sade till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många.
Sannerligen säger jag eder: Jag skall icke mer dricka av det som kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt i Guds rike."

Se målningar
Läs stycket

Jesus i Getsemane

Då sade han till sina lärjungar: "Bliven kvar här, medan jag beder."
Och han tog med sig Petrus och Jakob och Johannes; och han begynte bäva och ängslas.
Och han sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stannen kvar här och vaken."
Därefter gick han litet längre bort och föll ned på jorden och bad, att om möjligt vore, den stunden skulle bliva honom besparad.
Och han sade: "Abba, Fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Dock icke vad jag vill, utan vad du vill!"

Se målningar
Läs stycket

Jesus fängslas

Och i detsamma, medan han ännu talade, kom Judas, en av de tolv, och jämte honom en folkskara med svärd och stavar, utsänd från översteprästerna och de skriftlärde och de äldste.
Men förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken och sagt: "Den som jag kysser, den är det; honom skolen I gripa och föra bort under säker bevakning."
Och när han nu kom dit, trädde han strax fram till honom och sade: "Rabbi!" och kysste honom häftigt.
Då grepo de Jesus och togo honom fången.

Se målningar
Läs stycket

Jesus inför Stora rådet

Så förde de nu Jesus bort till översteprästen, och där församlade sig alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärde.
Och Petrus följde honom på avstånd ända in på översteprästens gård; där satt han sedan tillsammans med tjänarna och värmde sig vid elden.
Och översteprästerna och hela Stora rådet sökte efter något vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda honom; men de funno intet.
Ty väl vittnade många falskt mot honom, men vittnesbörden stämde icke överens.

Se målningar
Läs stycket

Petrus förnekar Jesus

Medan nu Petrus befann sig därnere på gården, kom en av översteprästens tjänstekvinnor dit.
Och när hon fick se Petrus, där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sade: "Också du var med nasaréen, denne Jesus."
Men han nekade och sade: "Jag varken vet eller förstår vad du menar." Sedan gick han ut på den yttre gården.
När tjänstekvinnan då fick se honom där, begynte hon åter säga till dem som stodo bredvid: "Denne är en av dem."
Då nekade han åter. Litet därefter sade återigen de som stodo där bredvid till Petrus: "Förvisso är du en av dem; du är ju också en galilé."
Då begynte han förbanna sig och svärja: "Jag känner icke den man som I talen om."
Och i detsamma gol hanen för andra gången. Då kom Petrus ihåg Jesu ord, huru han hade sagt till honom: "Förrän hanen har galit två gånger, skall du tre gånger förneka mig." Och han brast ut i gråt.

Se målningar
Läs stycket

Jesus inför Pilatus

När alltså Pilatus åter tog till orda och frågade dem: "Vad skall jag då göra med den som I kallen 'judarnas konung'?",
så skriade de åter: "Korsfäst honom!"
Men Pilatus frågade dem: "Vad ont har han då gjort?" Då skriade de ännu ivrigare: "Korsfäst honom!"
Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes, gav han dem Barabbas lös; men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.

Se målningar
Läs stycket

Jesus hånas och misshandlas

Och krigsmännen förde honom in i palatset, eller pretoriet, och kallade tillhopa hela den romerska vakten.
Och de klädde på honom en purpurfärgad mantel och vredo samman en krona av törnen och satte den på honom.
Sedan begynte de hälsa honom: "Hell dig, judarnas konung!"
Och de slogo honom i huvudet med ett rör och spottade på honom; därvid böjde de knä och gåvo honom sin hyllning.
Och när de hade begabbat honom, klädde de av honom den purpurfärgade manteln och satte på honom hans egna kläder och förde honom ut för att korsfästa honom.

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide