Matteus

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Bebådelsen

Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande.
Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne.
Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: "Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.
Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder."
Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade:
"Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel" (det betyder Gud med oss).

Se målningar
Läs stycket

Jesu födelse

När Josef hade vaknat upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog sin hustru till sig.
Och han kände henne icke, förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus.

Se målningar
Läs stycket

Österländska stjärntydare tillber Jesus

När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem
och sade: "Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava kommit för att giva honom vår hyllning."
När konung Herodes hörde detta, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.
Och han församlade alla överstepräster och skriftlärde bland folket och frågade dem var Messias skulle födas.
De svarade honom: "I Betlehem i Judeen; ty så är skrivet genom profeten:
'Och du Betlehem, du judiska bygd, ingalunda är du minst bland Juda furstar, ty av dig skall utgå en furste som skall vara en herde för mitt folk Israel.'"
Då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig.
Sedan lät han dem fara till Betlehem och sade: "Faren åstad och forsken noga efter barnet; och när I haven funnit det, så låten mig veta detta, för att också jag må komma och giva det min hyllning."
När de hade hört konungens ord, foro de åstad; och se, stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem, till dess att den kom över det ställe där barnet var. Där stannade den.
Och när de sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.
Och de gingo in i huset och fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föllo de ned och gåvo det sin hyllning; och de togo fram sina skatter och framburo åt det skänker: guld, rökelse och myrra.

Se målningar
Läs stycket

Flykten till Egypten

Sedan fingo de, genom en uppenbarelse i drömmen, befallning att icke återvända till Herodes; och de drogo så en annan väg tillbaka till sitt land.
Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: "Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det."
Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig om natten, och drog bort till Egypten.
Där blev han kvar intill Herodes' död, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade: "Ut ur Egypten kallade jag min son."

Se målningar
Läs stycket

Johannes döparen förbereder vägen för Jesus

Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken
och sade: "Gören bättring, ty himmelriket är nära."
Det var om denne som profeten Esaias talade, när han sade: "Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.'"
Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.
Och från Jerusalem och hela Judeen och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom
och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

Se målningar
Läs stycket

Johannes döper Jesus

Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes, vid Jordan, för att låta döpa sig av honom;
men denne ville hindra honom och sade: "Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig?"
Då svarade Jesus och sade till honom: "Låt det nu så ske; ty det höves oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då tillstadde han honom det.
Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.
Och från himmelen kom en röst, som sade: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag."

Se målningar
Läs stycket

Djävulen frestar Jesus i öknen

Därefter blev Jesus av Anden förd upp i öknen, för att han skulle frestas av djävulen.
Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han omsider hungrig.
Då trädde frestaren fram och sade till honom: "Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd."
Men han svarade och sade: "Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.'"
Därefter tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom uppe på helgedomens mur
och sade till honom: "Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'"
Jesus sade till honom: "Det är ock skrivet: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'"
Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet
och sade till honom: "Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig."
Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan; ty det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'"
Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide