Matteus

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Fyra fiskare följer med Jesus

Från den tiden begynte Jesus predika och säga: "Gören bättring, ty himmelriket är nära."
Då han nu vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder, kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.
Och han sade till dem: "Följen mig så skall jag göra eder till människofiskare."
Strax lämnade de näten och följde honom.
När han hade gått därifrån ett stycke längre fram, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de jämte sin fader Sebedeus sutto i båten och ordnade sina nät; och han kallade dem till sig.
Och strax lämnade de båten och sin fader och följde honom.

Se målningar
Läs stycket

Verklig lycka

När han nu såg folket, gick han upp på berget; och sedan han hade satt sig ned, trädde hans lärjungar fram till honom.
Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade:
"Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.
Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

Se målningar
Läs stycket

Jesus botar en leprasjuk

Sedan han hade kommit ned från berget, följde honom mycket folk.
Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: "Herre, vill du, så kan du göra mig ren."
Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill; bliv ren." Och strax blev han ren från sin spetälska.

Se målningar
Läs stycket

Jesus visar att han är herre över vinden

Och han steg i båten, och hans lärjungar följde honom.
Och se, då uppstod en häftig storm på sjön, så att vågorna slogo över båten; men han låg och sov.
Då gingo de fram och väckte honom och sade: "Herre, hjälp oss; vi förgås."
Han sade till dem: "I klentrogne, varför rädens I?" Därefter stod han upp och näpste vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt.
Och människorna förundrade sig och sade: "Vad är denne för en, eftersom både vindarna och sjön äro honom lydiga?"

Se målningar
Läs stycket

Jesus botar en lam man

Men för att I skolen veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så stå upp" - sade han nu till den lame - "och tag din säng och gå hem."
Då stod han upp och gick hem.

Se målningar
Läs stycket

Jesus botar blinda och stumma

När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: "Davids son, förbarma dig över oss."
Och då han kom hem, trädde de blinda fram till honom; och Jesus frågade dem: "Tron I att jag kan göra detta?" De svarade honom: "Ja, Herre."
Då rörde han vid deras ögon och sade: "Ske eder efter eder tro."
Och deras ögon öppnades. Och Jesus tillsade dem strängeligen att se till, att ingen finge veta detta.
Men de gingo åstad och utspridde ryktet om honom över hela det landet.

Se målningar
Läs stycket

Jesus sänder ut de tolv

Och han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, till att driva ut dem, så ock makt att bota alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.
Och dessa äro de tolv apostlarnas namn: först Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder; vidare Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder;
Filippus och Bartolomeus; Tomas och Matteus, publikanen; Jakob, Alfeus' son, och Lebbeus;
Simon ivraren och Judas Iskariot, densamme som förrådde honom.
Dessa tolv sände Jesus ut; och han bjöd dem och sade: "Ställen icke eder färd till hedningarna, och gån icke in i någon samaritisk stad,
utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus.
Och där I gån fram skolen I predika och säga: 'Himmelriket är nära.'
Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet.

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide