Matteus

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Jesus hånas och misshandlas

Se målningar
Läs stycket

Jesus korsfästes

Se målningar
Läs stycket

Jesus dör

Se målningar
Läs stycket

Jesus begravs

Se målningar
Läs stycket

Jesus uppstår ur graven

När sabbaten hade gått till ända, i gryningen till första veckodagen, kommo Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven.
Då blev det en stor jordbävning; ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den.
Och han var att skåda såsom en ljungeld, och hans kläder voro vita såsom snö.
Och väktarna skälvde av förskräckelse för honom och blevo såsom döda.
Men ängeln talade och sade till kvinnorna: "Varen I icke förskräckta; jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.
Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Kommen hit, och sen platsen där han har legat.
Och gån så åstad med hast, och sägen till hans lärjungar att han är uppstånden från de döda. Och han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom. Jag har nu sagt eder det."

Se målningar
Läs stycket

Utseendet på den uppståndne Kristus till lärjungarna

Men de elva lärjungarna begåvo sig till det berg i Galileen, dit Jesus hade bjudit dem att gå.
Och när de fingo se honom, tillbådo de honom. Dock funnos några som tvivlade.
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden.
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide