Matayos

Baro dhacdooyin muhiim ah oo Kitaabka Quduuska ah sharaxay ranjiyaynta weyn

Ciise Wuxuu U Yeedhay Xertiisii U Horraysay

Markaas dabadeed Ciise wuxuu bilaabay inuu wax ku wacdiyo oo yidhaahdo, Toobadkeena, waayo, boqortooyadii jannadu waa dhow dahay.
Markuu badda Galili ag marayay wuxuu arkay laba walaalo ah, Simoon kii Butros la odhan jiray iyo Andaros oo ahaa walaalkiis, iyagoo shabag badda ku tuuraya, waayo, waxay ahaayeen kalluumaystayaal.
Oo wuxuu ku yidhi, I soo raaca, waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jillaabta.
Markiiba intay shabagyadii ka tageen, ayay raaceen isagii.
Markuu meeshaas hore uga socday wuxuu arkay laba kale oo walaalo ah, Yacquub ina Sebedi iyo walaalkiis Yooxanaa, iyagoo aabbahood doonnida kula jira oo shabagyadoodii hagaajinaya, wuuna u yeedhay.
Markiiba doonnidii iyo aabbahood way ka soo tageen oo way raaceen.

Eeg ranjiyaynta
Akhri Faqradiisa

Wacdigii Ciise Dadka Ku Wacdiyey Markuu Buurta Joogay

Markuu dadkii badnaa arkay ayuu buur fuulay, markaasuu fadhiistay oo xertiisa ayaa u timid.
Kolkaasuu afkiisa kala qaaday oo wax baray, isagoo leh.
Waxaa barakaysan kuwa xagga ruuxa ka masaakiin ah, waayo, boqortooyada jannada iyagaa leh.
Waxaa barakaysan kuwa baroorta, waayo, waa la qalbiqabowjin doonaa.
Waxaa barakaysan kuwa camal qabow, waayo, dhulkay dhaxli doonaan.
Waxaa barakaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u harraadsan, waayo, way dhergi doonaan.
Waxaa barakaysan kuwa naxariista leh, waayo, waa loo naxariisan doonaa.
Waxaa barakaysan kuwa qalbiga ka daahirsan, waayo, Ilaah bay arki doonaan.
Waxaa barakaysan kuwa nabadda ka shaqeeyaa, waayo, waxaa loogu yeedhi doonaa wiilashii Ilaah.
Waxaa barakaysan kuwa xaqnimada aawadeed loo silciyo, waayo, boqortooyada jannada iyagaa leh.
Waad barakaysan tihiin goortii laydin caayo, oo laydin silciyo, oo wax walba oo xun oo been ah laydinka sheego aawaday.

Eeg ranjiyaynta
Akhri Faqradiisa

Baraslihii La Bogsiiyey

Goortuu buurta ka soo degay, dad badan baa soo raacay.
Oo bal eeg, waxaa u yimid nin baras leh oo caabuday, oo ku yidhi, Sayidow, haddaad doonaysid, waad i daahirin kartaa.
Ciise intuu gacantiisa soo taagay, ayuu taabtay, oo ku yidhi, Waan doonayaa ee daahirsanow. Kolkiiba baraskiisa wuu ka daahirsanaaday,

Eeg ranjiyaynta
Akhri Faqradiisa

Ciisaa Duufaankii Dejiyey

Goortuu doonnida fuulay, xertiisii ayaa raacday.
Oo waxaa badda ka kacay duufaan weyn, ilaa ay hirarku qariyeen doonnida, laakiin isagu waa hurday.
Markaasaa xertiisii u timid oo toosisay, iyagoo leh, Sayidow, na badbaadi, waannu lumaynaaye.
Kolkaasuu wuxuu ku yidhi, Maxaad u baqaysaan, rumaysadyarayaalow? Markaasuu kacay, oo canaantay dabaysha iyo badda, oo xawaal weyn baa dhacday.
Haddaba nimankii waa yaabeen, oo waxay isku yidhaahdeen, Waa nin caynkee ah kan xataa dabaysha iyo badduba yeelaan?

Eeg ranjiyaynta
Akhri Faqradiisa

Curyaankii La Bogsiiyey

Laakiin si aad ku garataan in Wiilka Aadanahu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo (markaasuu kii curyaanka ahaa ku yidhi), Kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag.
Markaasuu kacay oo gurigiisii tegey.

Eeg ranjiyaynta
Akhri Faqradiisa

Laba Nin Oo Indha La

Ciise intuu meeshaas ka tegayay, waxaa daba socday laba nin oo Indhala�, iyagoo qaylinaya oo leh, Ina Daa'uudow, noo naxariiso.
Goortuu guriga galay ayay nimankii indhaha la'aa u yimaadeen. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Ma rumaysan tihiin inaan waxan yeeli karo? Waxay ku yidhaahdeen, Haah, Sayidow.
Markaasuu indhahooda taabtay isagoo leh, Sida rumaysadkiinnu yahay ha idiin noqoto.
Markaasaa indhahoodii furmeen. Ciise aad buu u amray, oo ku yidhi, Iska jira; ninna yaanu ogaan.
Laakiin iyagu way baxeen oo warkiisa ku fidiyeen dhulkaas oo dhan.

Eeg ranjiyaynta
Akhri Faqradiisa

Ciise Laba Iyo Tobankiisii Rasuul

Markaasuu wuxuu u yeedhay laba-iyo-tobankii xertiisa ahaa oo wuxuu siiyey amar ay jinniyo wasakh leh ku saaraan oo ay bugto walba iyo cudur walba ku bogsiiyaan.
Laba-iyo-tobanka rasuul magacyadoodu waa kuwan, Kan ugu horreeyaa waa Simoon, kan Butros la odhan jiray, iyo walaalkiis Andaros, iyo Yacquub ina Sebedi, iyo walaalkiis Yooxanaa,
iyo Filibos, iyo Bartolomayos, iyo Toomas, iyo Matayos oo cashuurqaadaha ahaa, iyo Yacquub ina Alfayos, iyo Tadayos,
iyo Simoon reer Kaana, iyo Yuudas Iskariyod, kii gacangeliyey.
Laba-iyo-tobankan Ciise ayaa diray oo amray isagoo leh, Jid ka mid ah jidadka dadka aan Yuhuudda ahayn ha marina, magaalo ka mid ah magaalooyinka reer Samaariyana ha gelina,
laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga Israa'iil ah.
Oo intaad socotaan wacdiya, oo waxaad ku tidhaahdaan, Boqortooyadii jannadu waa dhow dahay.
Kuwa bukana bogsiiya, kuwii dhintayna sara kiciya, kuwa baraska lehna nadiifiya, jinniyadana saara, hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hadiyad ahaanna ku siiya.

Eeg ranjiyaynta
Akhri FaqradiisaCopyright © 2020 Ururka Jesus World Wide